Tekne Sigortası Genel Şartlarında bu sigortanın kapsamı aşağıdaki şekilde tanımlar:

Poliçenin ana teminatının konusunu oluşturan araçlar gemi ya da diğer deniz ve göl araçları ile bu araçlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı zararları kapsar. Yük ve yolcu gemileri teminat verilen araçlardır.

Tekne sigortaları hem deniz/göl hem de karadaki riskleriniz için aşağıdaki teminatları sağlar.

 • Tüm deniz riskleri
 • Hatalı kullanım sonucu oluşacak zararlar
 • Deprem ve tsunami
 • Sel-seylap
 • Çatışma ya da çarpışma
 • Hırsızlık
 • Fırtına
 • Yangın (tekneye yakıt alırken çıkan yangınlar dahil)
 • Korsanlık

Tekneyi oluşturan gövde, karina ve teçhizatlar teminat kapsamındaki sigorta konularıdır.

Teknenize ait servis boyunun üzerinde de mutlaka teknenizin adı yazılı olmalıdır.

Kişisel eşyalara teminat verilip verilmeyeceği sigorta şirketinin onayına bağlıdır.

Yakıt ve kumanya gibi teknede tüketilen kalemler teminat kapsamı dışındadır.

Teminatın geçerli olabilmesi için hasarın poliçede yazılı seyri sefer alanı içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Teknenin bakımı ve tadilatı sırasında oluşacak hasarlar teminat kapsamında olup, büyük bedelli tadilat öncesi sigorta şirketi onayı gerekmektedir.

Zarar ve hasarın içeriği yani teminata dahil ve hariç olan konular poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.

Sigortacının onay vermesi durumunda aşağıdaki deniz ve göl araçları için de sigorta teminatı verilebilir.

 • Ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler,
 • Yelkenli tekneler,
 • Tenezzüh (özel, gezinti amaçlı) tekneleri,
 • Yat ve kotralar,
 • Hizmet motorları,
 • Balıkçı gemi ve tekneleri,
 • Römorkör, duba, şat ve layterler,
 • Yüzer havuz ve yüzer lokanta
 • Şahmerdan ve vinçler,
 • Deniz motosikletleri vb.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası aşağıdaki konuları kapsar:

 • Marina, liman ve diğer teknelere verebileceğiniz zararları
 • Üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi ve bedeni zararları
 • Teknedeki kişilerin can kaybı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yargılama masrafları

Deniz kayağı vb sporları yapan kişilerin uğrayacağı zararlar III.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışındadır.

 • Acil durumlarda çekme çekilme masrafları poliçenizin kapsamında olduğundan sigorta şirketinizin asistans hizmet telefonunu mutlaka telefonunuza kayıt etmelisiniz.
 • Tekne sahibi dışında kullanan varsa (kaptan ya da birinci derecede akraba) bu hususun sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Çevre kirliliği ek teminatı almayı unutmayın.
 • Poliçede uygulanan muafiyet oranına dikkat edin.
 • Makine arızalarının poliçenize dahil edilmesini sigorta şirketinden talep edin.
 • Poliçedeki seyri sefer sınırları dışına çıkacaksanız bunu sigortacınıza mutlaka beyan etmelisiniz.
 • Sigorta teminatınızın çekek yerinde de devam etmesi için teknenizi çekek yerine aldığınızda sigortacınıza bilgi verin.
 • Sigorta bedeli teknenizin piyasa rayicinin altında olmamalıdır. Bedel tespitinde zorluklar varsa mutabakatlı kıymet taktiri yapılabilir.
 • Kışın marinaya bırakılan teknelerin teminat altında olması için kışlama süresinin sigorta şirketine bildirilmesi ve onay alınması gerekmektedir.
 • Bayrak değişimleri sigorta şirketine mutlaka bildirilmelidir.
 • Teknenizin başka bir alana taşınması gerekiyorsa ve bunun için bir nakliyat aracı kullanılıyorsa teknenizin bu taşınma sırasında uğrayacağı zararları teminat altına almanız için nakliyat sigortası yaptırmanız gerekmektedir.
 • Teknenin kiraya verilmesi durumunda sigorta şirketine teknenin hangi koşullarda kiraya verildiği açıkça beyan edilerek onay alınması gerekmektedir.
 • Tekneniz kiralıksa, kaza sonrası uğrayacağınız kira kaybı zararlarınız aksi poliçenizde yazılmadığı taktirde poliçe kapsamı dışındadır.
 • Teknenizi ticari olarak kullanıyorsanız bu durumu sigorta şirketinize beyan etmeli ve poliçenize not ettirmelisiniz.
 • Sigorta şirketinizin onayı olmadan teknenizi ev olarak kullanamazsınız. Ev olarak kullanım tekne poliçenizin teminatını durdurur. Bu durumun sigorta şirketine bildirilmesi ve onay alınması gerekmektedir.
 • Tekne hızınız 17 mil üzeri ise aşağıdaki hususlar Speedboat Klozu ile kapsam dışı tutulabilir. Bu teminatların olup olmadığını mutlaka kontrol edin;
  • İçinde kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturma, batma
  • Yarışlara katılma,
  • Hız denemesi sırasındaki zarar ve hasarlar
  • Üçüncü şahıslara gelecek zararlar
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama veya oradaki onarım,
 • Yarış riskleri tekne sigortalarında istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminata eklenebilir,
 • Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu,
 • Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler, balık takımı veya demir ve zincirler,
 • Teknedeki elektronik cihazların elektronik cihaz sigortası kapsamındaki kullanıcı hataları, elektrik dalgalanmaları vb nedenlerle oluşan hasarlar,
 • Nükleer rizikolar,
 • Grev, savaş ve terör riskleri ek teminat olarak alınmadığı sürece teminat kapsamı dışındadır,
 • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması,
 • Süratbotu klozu ile ayrıca sigorta edilmedikçe, ana teknede veya kıyıda yatmakta olan hızı 17 mili aşan servis botu,
 • Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları (pervane veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar,
 • Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgâr tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması,
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların ziya veya hasarı,
 • Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar.