Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortaları üç ayrı kısımdan oluşur:

 1. Emtia ve Kıymet Sigortaları
 2. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları
 3. Tekne Sigortaları

1. Emtia ve Kıymet Sigortaları

Emtia Sigortaları, emtianın, havayolu, denizyolu, karayolu ve demiryolu vasıtalarından biriyle taşınması sırasında fiziki bir kaza ya da olay sonucu zarara uğramasını poliçe üzerinde yazılı özel şartlar ve emtia nakliyat sigortası genel şartlarında belirtilen koşullarla güvence altına alır.

Kıymet sigortaları ise altın ve benzeri kıymetli taşlar, mücevher, nakit para ve benzerlerinin taşınması sırasında kaza sonucu zarar, gasp ve soygun tehlikelerine karşı güvence sağlar.

Kati Poliçe: Nakliyesi yapılacak olan emtianın yükleneceği tarih, yükleme aracı, güzergâhı ve bedeli belli ise kati poliçe düzenlenir.

Flotan Poliçe: Özellikle bankaların akreditif açtığı ticari emtianın sevkiyatı ile ilgili kesin bilgilerin olmaması durumunda, belli dönemdeki tüm taşımaları güvence altına alan poliçe türüdür. Sevkiyat bilgileri belli olduğunda sözleşme kati poliçeye dönüşür.

Abonman Poliçe: Sigortalı bir yıl içinde taşıyacağı toplam emtia miktarını ve araç başı taşınacak maksimum emtia miktarını biliyorsa sigortacı ile tüm yılın nakliyatlarını güvence altına alacak bir sözleşme yapabilir. Bu ana sözleşme için sigortacı küçük bir prim alır ve sigortalı için otomatik güvence sağlar. Bu ana sözleşmede yıl içinde yapılacak taşımalarda araç başı bedel, toplam yıllık taşınacak bedel, ambalajlama şekli, teminatın geçerli olduğu kloz, muafiyet, fiyat ve gemi yaş zamları vb içerikler ayrıntılı olarak yazılır. Sonraki tüm taşımalarda sigortalının ihbar yükümlülüğü olup, beher taşımada verilen bilgilere göre ana sözleşmedeki poliçedeki fiyat ve koşullarla poliçe düzenlenir.

Blok Abonman Poliçe: Sigortalı bir yıl içinde taşıyacağı toplam emtia miktarını ve araç başı taşınacak maksimum emtia miktarını bildirip poliçe primini peşin ödeyerek tüm nakliyat riskini sigortacıya transfer edebilir. Blok abonman poliçede sadece kalan limitin kontrolü için sigortacı taşımalarını ihbar eder.

Tam Ziya: Bu poliçe, taşınan emtianın nakil aracı ile birlikte tamamen yok olmasını güvence altına alır. Sigortalı dilerse poliçeye Harp grev ek teminatını ekletebilir.

Dar Teminat: Taşıma aracının kazaya maruz kalması sonucu emtiaya gelen zararları kapsar. Taşıma aracı kamyon ise kloz adı Kamyon Klozu, tren ise Demiryolu Klozu, Gemi ise I.C.C (C) Kloz olarak adlandırılır. Havayolu taşımaları için dar teminat verilmez.

Kamyon ve Demiryolu Klozunda Kapsam: Yanma, çarpma, çarpışma, seylap, ateş, yıldırım, kamyon ya da trenin devrilmesi, köprülerin yıkılması, trenin raydan çıkması.

Denizyolu (C) Kloz: Yangın, infilak, geminin karaya oturması, batması, yanması, suda başka bir cisimle çarpışması, kurtarma ve yardım masrafları, müşterek avarya fedakarlığı, denize mal atılması sonucu oluşan zararlar.

Geniş Teminat: Nakliyat All Risk, Nakliyat Tüm Riskler ya da I.C.C. A Kloz olarak da adlandırılan bu teminat poliçede kapsam dışı tutulan durumlar hariç tüm zararları tazmin eden poliçe türüdür.

Emtia nakliyat sigortaları, sigortacılığın en ucuz ürünlerinden biridir. Fiyatı belirleyen temel unsur taşınan malın türü, taşıma aracı ve ambalaj türüdür. Poliçe çarpanı olarak belirlenen prim dışında denizyolu taşımacılığı yapan sigortalıların özellikle gemi yaş zamlarına dikkat etmelerini öneririz.

EXW (Ex Works): Mallar satıcının fabrikası, deposu ya da imalathanesinden alıcı tarafından alınmasıdır. Satıcının işyerinden alınarak nakliye aracına yüklenmesi ve bundan sonraki tüm sorumluluklar alıcıya aittir.

FAS (Free Alongside Ship): Satıcı malları belirlenen yükleme limanına getirir. Satıcının sorumluluğu malları rıhtım ya da mavnaya getirdiğinde biter. Buradan malların gemiye yüklenmesi sırasındaki sorumluluk da alıcının üzerindedir. Satıcının sigorta sorumluluğu yoktur.

FOB (Free on Board): Satıcının sorumluluğu, malların gemi bordasına getirilmesiyle biter. Bordaya yüklemesi sonrası doğacak tüm zararlardan alıcı sorumludur. Satıcının sigorta sorumluluğu yoktur. Sigorta ücreti alıcıya aittir.

CFR (Cost and Freight): Satıcının sorumluluğu malların gemi bordasına getirilmesiyle biter. Çıkış limanından sonraki riskler alıcıya aittir. Satıcının sigorta sorumluluğu yoktur.

CIF (Cost, Insurance and Freight): CFR (Cost and Freight) ile aynı içeriğe sahip bu sözleşmede satıcı, alıcı adına asgari düzeyde bir sigorta yaptırmak zorundadır. Yapılan sigorta dar kapsamlı olacağından alıcı adına yapılan bu sigorta alıcıyı risklerinden kurtarmaz.

CPT (Carriage Paid To): Satıcı malları kendi belirleyeceği bir taşıyıcıya teslim eder. Taşıyıcıya teslim edildikten sonraki tüm riskler alıcıya aittir.

CIP (Carriage and Insurance Paid To): Satıcı malları kendi belirleyeceği bir taşıyıcıya teslim eder. Satıcı alıcıya teslime kadar asgari içerikte bir sigorta sözleşmesi yapmak zorundadır.

DAT (Delivered at Terminal): Satıcı malları alıcının belirlediği varma yeri veya limana bırakır. Malların teslim yerine indirilmesi sırasındaki riskler de satıcı üzerindedir. Bu noktadan sonraki taşıma işlemleri alıcının sorumluluğundadır.

DAP (Delivered at Place): Mallar satıcı tarafından önceden belirlenen varış yerine götürülür; boşaltılmadan alıcıya teslim edilir. Bu aşamadan sonra tüm riskler alıcı üzerindedir.

DDP (Delievered Duty Paid): Satıcı malları belirlenmiş olan varış yerine kadar götürür ve burada alıcıya teslim eder. Alıcı malı teslim alıncaya kadar tüm riskler satıcıya aittir.

2. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortaları

Yurtiçinde geçerli olan bu poliçe yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların kendi öz mal araçları ya da kiraladıkları araçlar ile müşterilerine ait malları taşırken uğrayacakları riskleri poliçedeki teminatlar kapsamında ve nakliyecinin kusuru oranında teminata alır.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?

Taşıyıcı mali sorumluluk poliçesinin kapsamı, taşınan malın yaşına, türüne, ambalajlama şekline göre belirlenir. Yeni üretilmiş sıfır mallar ise poliçe yükleme, aktarma, boşaltma dahil ICC A Kloz olarak yapılabilir. İkinci el ise Kamyon Klozu’dur.

Fiyatı etkileyen unsurlar araç başı ve yıllık taşıma limiti, emtia cinsi, taşıma yapılan güzergâh ve geçmiş dönem hasar frekansıdır.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Nedir?

Taşıyıcı Mali Sorumluluk poliçesi genel şartları Emtia Sigortası Genel Şartları’na tabidir.

C.M.R. Sigortası nedir?

Uluslararası karayollarında mal taşıyan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince belirlenen şartlar ve limitler dahilinde teminata alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Taşınan mal canlı hayvan dahil bir eşya olmalıdır. Ev eşyaları ve cenazeler hariçtir.

3. Tekne Sigortaları

Tekne Sigortası Genel Şartlarında bu sigortanın kapsamı aşağıdaki şekilde tanımlar:

Poliçenin ana teminatının konusunu oluşturan araçlar gemi ya da diğer deniz ve göl araçları ile bu araçlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı zararları kapsar. Yük ve yolcu gemileri teminat verilen araçlardır.

Tekne sigortaları hem deniz/göl hem de karadaki riskleriniz için aşağıdaki teminatları sağlar.

 • Tüm deniz riskleri
 • Hatalı kullanım sonucu oluşacak zararlar
 • Deprem ve tsunami
 • Sel-seylap
 • Çatışma ya da çarpışma
 • Hırsızlık
 • Fırtına
 • Yangın (tekneye yakıt alırken çıkan yangınlar dahil)
 • Korsanlık

Tekneyi oluşturan gövde, karina ve teçhizatlar teminat kapsamındaki sigorta konularıdır.

Teknenize ait servis boyunun üzerinde de mutlaka teknenizin adı yazılı olmalıdır.

Kişisel eşyalara teminat verilip verilmeyeceği sigorta şirketinin onayına bağlıdır.

Yakıt ve kumanya gibi teknede tüketilen kalemler teminat kapsamı dışındadır.

Teminatın geçerli olabilmesi için hasarın poliçede yazılı seyri sefer alanı içinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Teknenin bakımı ve tadilatı sırasında oluşacak hasarlar teminat kapsamında olup, büyük bedelli tadilat öncesi sigorta şirketi onayı gerekmektedir.

Zarar ve hasarın içeriği yani teminata dahil ve hariç olan konular poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.

Sigortacının onay vermesi durumunda aşağıdaki deniz ve göl araçları için de sigorta teminatı verilebilir.

 • Ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler,
 • Yelkenli tekneler,
 • Tenezzüh (özel, gezinti amaçlı) tekneleri,
 • Yat ve kotralar,
 • Hizmet motorları,
 • Balıkçı gemi ve tekneleri,
 • Römorkör, duba, şat ve layterler,
 • Yüzer havuz ve yüzer lokanta
 • Şahmerdan ve vinçler,
 • Deniz motosikletleri vb.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası aşağıdaki konuları kapsar:

 • Marina, liman ve diğer teknelere verebileceğiniz zararları
 • Üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi ve bedeni zararları
 • Teknedeki kişilerin can kaybı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yargılama masrafları

Deniz kayağı vb sporları yapan kişilerin uğrayacağı zararlar III.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışındadır.

 • Acil durumlarda çekme çekilme masrafları poliçenizin kapsamında olduğundan sigorta şirketinizin asistans hizmet telefonunu mutlaka telefonunuza kayıt etmelisiniz.
 • Tekne sahibi dışında kullanan varsa (kaptan ya da birinci derecede akraba) bu hususun sigorta şirketine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Çevre kirliliği ek teminatı almayı unutmayın.
 • Poliçede uygulanan muafiyet oranına dikkat edin.
 • Makine arızalarının poliçenize dahil edilmesini sigorta şirketinden talep edin.
 • Poliçedeki seyri sefer sınırları dışına çıkacaksanız bunu sigortacınıza mutlaka beyan etmelisiniz.
 • Sigorta teminatınızın çekek yerinde de devam etmesi için teknenizi çekek yerine aldığınızda sigortacınıza bilgi verin.
 • Sigorta bedeli teknenizin piyasa rayicinin altında olmamalıdır. Bedel tespitinde zorluklar varsa mutabakatlı kıymet taktiri yapılabilir.
 • Kışın marinaya bırakılan teknelerin teminat altında olması için kışlama süresinin sigorta şirketine bildirilmesi ve onay alınması gerekmektedir.
 • Bayrak değişimleri sigorta şirketine mutlaka bildirilmelidir.
 • Teknenizin başka bir alana taşınması gerekiyorsa ve bunun için bir nakliyat aracı kullanılıyorsa teknenizin bu taşınma sırasında uğrayacağı zararları teminat altına almanız için nakliyat sigortası yaptırmanız gerekmektedir.
 • Teknenin kiraya verilmesi durumunda sigorta şirketine teknenin hangi koşullarda kiraya verildiği açıkça beyan edilerek onay alınması gerekmektedir.
 • Tekneniz kiralıksa, kaza sonrası uğrayacağınız kira kaybı zararlarınız aksi poliçenizde yazılmadığı taktirde poliçe kapsamı dışındadır.
 • Teknenizi ticari olarak kullanıyorsanız bu durumu sigorta şirketinize beyan etmeli ve poliçenize not ettirmelisiniz.
 • Sigorta şirketinizin onayı olmadan teknenizi ev olarak kullanamazsınız. Ev olarak kullanım tekne poliçenizin teminatını durdurur. Bu durumun sigorta şirketine bildirilmesi ve onay alınması gerekmektedir.
 • Tekne hızınız 17 mil üzeri ise aşağıdaki hususlar Speedboat Klozu ile kapsam dışı tutulabilir. Bu teminatların olup olmadığını mutlaka kontrol edin;
  • İçinde kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturma, batma
  • Yarışlara katılma,
  • Hız denemesi sırasındaki zarar ve hasarlar
  • Üçüncü şahıslara gelecek zararlar
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama veya oradaki onarım,
 • Yarış riskleri tekne sigortalarında istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminata eklenebilir,
 • Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu,
 • Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler, balık takımı veya demir ve zincirler,
 • Teknedeki elektronik cihazların elektronik cihaz sigortası kapsamındaki kullanıcı hataları, elektrik dalgalanmaları vb nedenlerle oluşan hasarlar,
 • Nükleer rizikolar,
 • Grev, savaş ve terör riskleri ek teminat olarak alınmadığı sürece teminat kapsamı dışındadır,
 • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması,
 • Süratbotu klozu ile ayrıca sigorta edilmedikçe, ana teknede veya kıyıda yatmakta olan hızı 17 mili aşan servis botu,
 • Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları (pervane veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar,
 • Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgâr tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması,
 • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların ziya veya hasarı,
 • Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar.