Kasko sigortası aracınızın uğradığı zararları karşılar. Bu poliçenin ana teminatları;

 • Aracınızın motorlu ya da motorsuz karayolu/demiryolu araçları ile çarpışması
 • Aracınıza ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması,
 • Aracınızın başka bir cisme aniden çarpması
 • Aracınızın düşmesi, devrilmesi, yuvarlanması
 • Aracın yanması
 • Hırsızlık ya da hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin sebep olduğu zararlar.

Kasko sigortası aşağıdaki araçlar için yapılır.

 • Karayolunda kullanılma izni olan motorlu/motorsuz kara araçları
 • Römork veya karavanlar
 • İş makineleri,
 • Lastik tekerlekli traktörler ve diğer zirai tarım makineler

Kasko teklifi alırken gerekli bilgiler şöyledir; aracınızın ruhsatı, aracın orijinal fabrika çıkışında olmayan ek aksesuarların bedelleri (yan basamaklar, çelik jant, yol bilgisayarı vb), ve meslek bilginizdir.

 • Ruhsat sahibinin kaza geçmişi,
 • Aracın bedeli,
 • Yenilenen bir poliçeyse hasarsızlık indirimi oranı,
 • Ruhsat sahibinin mesleği,
 • Tek sürücü indirimi,
 • Poliçeye uygulanabilecek çeşitli muafiyetler (cam, deprem, sel-su baskını muafiyetleri (v.b)
 • İhtiyari mali sorumluluk limitleriniz
 • Ferdi kaza limitleriniz

Kasko sigortası değeri, aracınızın ruhsatındaki marka, model ve tip bilgilerinin Türkiye Sigorta Birliği’nin web sayfası üzerinden bulunur. Bu bedel aracınızın ek aksesuarlarının olmadığı standart değerdir. Aracınızda ayrıca ek paket ya da ek aksesuar varsa bu bilgileri de sigortacınıza ileterek gerçek kasko değerini oluşturmanız gerekmektedir.

 • Aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar,
 • Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması.
 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır),
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Kasko sigortası ruhsat sahibinin hasarlarına teminat sağlar. Trafik sigortası ise, kusurlu olduğunuz durumlarda zarara sebep verdiğiniz üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zararlarını öder.
 • Trafik sigortaları manevi tazminatları ödemez. Manevi tazminatlar kasko sigortalarının ek teminatı olan ihtiyari sorumluluk poliçesi limitleri içinden karşılanır.
 • Kasko sigortası hasarlarında aracınızın hasarını orijinal yedek parça ile tamir ettirebilirsiniz. Trafik sigortası hasarlarında orijinal yerine yan sanayi parçalar kullanılabilir.
 • Kasko sigortalarında çekici masrafları sigorta şirketi tarafından sağlanır. Trafik sigortalarında çekici hizmeti almak için ek primle poliçeye dahil etmeniz gerekir. Bu teminat alınmazsa sigortalı bu hizmetten faydalanamaz.
 • Poliçede tanımlı olan motorlu aracın, üçüncü kişilerin yaralanmasına, ölümüne ve bir şeyin zarar zarara uğramasına sebep olması sonucu oluşan zararı karşılar.
 • Değer kaybı talepleri.
 • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır.
 • Sigortalının haksız taleplere karşı savunulması masrafları
 • Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorklar, hafif römorklar veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır.
 • İnsan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Trafik sigortalarının tazmin etmediği durumlar aşağıdadır.

 • Hareket halinde olmayan araçların neden olduğu zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 • Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
 • Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
 • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
 • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 • Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
  İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
 • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
 • Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
 • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
 • Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu araçlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar,