2020 yılında özellikle banka teminat mektubu yerine kullanılabilmesi nedeniyle gündeme gelen kefalet sigortaları, Kefalet Sigortaları Genel Şartları ve poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin özel şartları çerçevesinde borçluya kefil olarak poliçede belirtilen lehtara ya da lehtarlara teminat sağlar.

Sigortacı, sigortalıya doğrudan ya da dolaylı kefil olabilir. Dolaylı kefalet banka ya da bir finans kurumuna borçlunun yükümlülüğü için teminat sağlanmasıdır.

Kefalet senetleri, ilk talepte ödenen veya şarta bağlı ödenen kefalet senetleri olarak düzenlenebilir.

Kefalet sigortası yapan şirketler Quick Sigorta, Anadolu Sigorta ve Atlas Mutual Sigorta şirketleridir.

Kefalet sigortası yapan şirketler aşağıdaki evraklar ve ekli formların doldurulması sonrası değerlendirme yapabiliyorlar.

 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • Son İmza Sirküleri
 • Biten ve Devam Eden İşler Tablosu
 • Hak Ediş Tablosu
 • Firma Faaliyet Belgesi
 • Mizan
 • Vergi Beyannamesi
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Firma Ortaklarının Kimlik Fotokopileri
 • Findeks Risk Raporu
 • Findeks Çek Raporu
 • Vergi Borcu Yoktur Yazısı
 • Firma A.Ş. ise güncel hazirun cetveli
 • 2019 yılı kurumlar ile uyumlu detay mizanı
 • 2018 yılı kurumlar vergi beyannamesi
 • Firma ortaklarının güncel findeks risk raporu
 • Firma ortaklarının güncel findeks endeksli çek raporu
 • Güncel biten ve devam eden işler tablosu (excel formatında- işin konusu, ihale adı, ihale kurumu, işin bedeli, başlama ve bitiş tarihleri)
 • Açık Rıza Beyan Formu
 • Ön Talep formu

NOT: Birden fazla firma, grup olarak gönderilecekse son iki tam yıl ve cari dönem 12 aylık grup içi alış – satış rakamlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Sözleşme Teminatı

Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı

Bir dava açılması, gümrükleme işleminden doğan hata ya da gümrükten malın çekilebilmesine bağlı ya da bir dava açılabilmesi olarak ortaya çıkan kamu alacağının vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehtar olarak yer aldığı, sigorta ettireni koruyan kefalet türüdür.

Alınan Avanslar İçin Teminat

Diyelim ki mal ve hizmet satışı yapan bir firmasınız ya da bir proje, ihale için avans aldınız ve sorumluluğunuz olan kuruma karşı sözünüzde duramadınız. Bu teminat aldığınız avansın geri ödenmesini sağlar.

İmalat, Bakım ve Onarım İçin Teminat

Yaptığınız işin verimliliğinin, işin tesliminden sonra değerlendirildiği mühendislik, makine ya da inşaat sektörlerinde yaptığınız üretimin işçilik kusuru sonrası zarara neden olması bu teminatın kapsamındadır.

Ödeme Teminatı:

Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.

Performans İçin Teminat

Projeyi alan yükümlünün imzaladığı akdin şartlarını yerine getirmemesi risklerini teminat altına alınır. Yükümlülüğün yerine getirilmesi için sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşarak işin bitirilmesini sağlayabilir.

İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı

Yapılan ihalelere katılımla birlikte doğan sorumluluklarınızı aşağıdaki kapsamda güvence altına alır:

 • İhale tamamlanmadan ayrılma,
 • İhaleyi kazanma halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçme,
 • İhale kapsamında sunulması gereken teminatları sunamama,

Kamu İhaleleri Teminatı

Kayıtsız, şartsız ve asli olarak sigortalının yükümlülüğünden bağımsız ilk talepte ödeme kaydı içeren teminat türüdür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi ihalelerde teminatın gelir kaydedilmesi ile ilgili riskleri gerçekleşmesi sonucu sigortalıyı koruyan bir teminat olup, ek özel şartların dikkatle incelenmesi gerekir.

Emniyeti Suistimal Teminatı

Kefalet senedinde ismi belirtilen çalışanların, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi eylemleri nedeniyle, işverenin zarar görmesine karşı teminat sağlar.

Kamu Alacakları Teminatı

Kayıtsız, şartsız, kesin ve asli olarak sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz ilk talepte ödeme kaydı içeren teminat türüdür.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağının ödenememesi riskine teminat sağlar.

Ek Teminat

Sigortacının onaylaması halinde lehtarın mevzuat hükümlerine uymaması nedeniyle borcun yerine getirilememesi ek teminat olarak sağlanabilir.