İnşaat sigortası, bir inşaat projesinin başlangıcından kesin kabulüne kadar geçen sürede maruz kalınabilecek tüm riskleri güvence altına alan bir sigorta poliçesidir. Bu poliçe doğru bir içerikle oluşturulursa şantiye dışında depolanan malzemelerin uğrayacakları zararları, depolardan şantiye sahasına teslim edilirken oluşabilecek nakliyat risklerini, iş makinelerini, şantiye tesislerini, enkaz kaldırma masraflarını, dizayn kusurlarını, işçilik kusurlarını, üçüncü şahıslara ve taşeronlar dahil tüm çalışanlara gelecek zararları kapsayacak şekilde genişletilebilir. Her inşaat projesinin kendine özel bir yapısı olduğundan projenin sigortacı tarafından doğru anlaşılması ve projeye uygun inşaat sigortası poliçesinin dizayn edilmesi gerekir.

İnşaat sigortası teminatlarında, Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İnşaat Sigortası Genel Şartları temel içeriktir. Bu şartlara ek olarak sigorta şirketlerinin özel şartları ve Munich Re, Swiss Re, London Engineering Group gibi lider reasürör ve grupların ek şartları ile poliçe teklifi içeriği kesinleşen bir duruma gelir. Hazine Müşteşarlığı’nın genel şartlarında inşaat sigortaları, tüm riskler (all risk) poliçesi olarak geçer. Tüm risklerden kasıt, poliçede istisna edilmemiş, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasarın meydana gelmesi durumudur. Bu genel şartlarda, ek primin ödenmesi koşuluyla sağlanan teminatlar ve mutlak istisnalar da tanımlanmıştır. Ek teminatların bir kısmı primsiz, bir kısmı da uygun primlerle sigorta poliçesine mutlaka eklenmelidir.

İnşaat sigortası klozları sigorta şözleşmesinde teminat kapsamını belirleyen ek şartlardır. Bu ek şartlar poliçede MR, END ya da LEG vb kısaltmalarla yer alır ve üç anlam ifade eder. Sözleşme içeriğini işveren/yüklenici açısından genişletir, daraltır ya da ön şartla teminat sağlar. Genişleten ek şartların limitleri mümkün olduğunca yüksek olmalı, daraltan ek şartlar çıkarılmaya çalışılmalı ya da yumuşatılmalı, ön-şartlar da yükleniciye bildirilmeli ve gerekli önlemleri alması sağlanmalıdır. Örneğin ön şartlı ek şartlar şantiye içinde ya da dışında depolanan malzemelerin, şantiye tesislerinin inşaat malzemeleri ve iş makinelerinin yangın, sel-su baskını taşkınlarından korunması ile ilgili koşulları talep edebilir ve projenin deprem ve doğal afet risklerine göre çizilmesini zorunlu tutabilir.

İnşaat sigortası yapılırken projenin tüm detaylarını anlatan bilgi ve belgelerin sigortacıya beyan edilmesi zorunludur. Bu belge ve bilgiler temelde işin sözleşmesi, vaziyet planı, iş programı, kırılımlı bedel dağılımı ve zemin etüdüdür. Bu bilgilerin dışında sigortacıların talep ettiği ek bilgiler tüm açıklığı ile bayan edilmelidir. Özellikle işverenin sözleşmede talep ettiği sigorta türleri ve içerikleri dikkatlice incelenmelidir. İnşaatın, iş makinelerinin ve şantiye tesislerinin sigorta bedelleri poliçeye eksiksiz olarak yazılmalıdır. İş makineleri ve şantiye tesisi bedelleri piyasa rayiçleri olmalı, inşaat bedeli ise varsa gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olmalıdır.

İnşaat sigortası fiyatını belirleyen unsurlar yapılan işin türü, projenin bedeli, süresi, bulunduğu deprem bölgesi, zemin yapısı, poliçede uygulanacak muafiyet bedeli gibi birçok parametreye tabidir. Doğru fiyatlama için gerekli belgeleri bize iletmeniz durumunda sizin için en iyi sigorta poliçesini oluştururuz.