• Poliçe başlangıç tarihinden sonraki yurtiçi satışlarınız ve hizmetlerinizin tahsilat yönetimini sağlar. Böylece tatsız hukuksal süreçlerle sigorta şirketinin hukuk birimi ilgilenirken siz de asıl işinize odaklanır kazancınızı arttırırsınız.
 • Mevcut müşterilerinizin kredibilitesini analiz eder, size risk danışmanlığı yapar.
 • Yeni müşterilerinizin güvenilirliğini sorgular ve büyük zararlarınızın önüne geçer

Yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’ye kadar olan Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri kapsar.

 • Poliçe başlangıcından sonra, sigortalının muhtelif alıcılarla yaptığı sözleşmelere göre faturalandırılan ve bedeli özel şartlarda belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararlaştırılan mal ve hizmet satışlarına uygulanır.
 • Açık hesap, çek ve senet ile yapılan satışlar,
 • Vadeli faturalı satışlar,
 • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dâhil) yapılan satışlar.
 • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb) ile yapılan satışlar,
 • Grup şirketlerine yapılan satışlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlar
 • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler

Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

 • İflas etmesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
 • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
 • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
 • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar,
 • Ayrıca sözleşme olması şartı ile yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır.
 • Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, otomatik limit tahsisi ile 750.000 TL’ye kadar kredi limiti verilir. Bu limitler sigortacının uygunluğu alınarak arttırılabilir.
 • Alıcılarınız için talep ettiğiniz kredi limitleri otomatik olarak tahsis edilen limitin üzerinde kalması durumunda ilgili talebiniz kredi tahsis ekibimiz tarafından değerlendirilir.
 • Tahsis ekibimiz tarafından gerçekleştirilen işlemler ile yeni müşterileriniz için yaptığınız kredi limiti başvuruları ek prim yaratmamaktadır.
 • Sigortalı firmanın yeni çalışmaya başlayacağı alıcıları da poliçe dönemi içerisinde mevcut poliçesine ücretsiz olarak dâhil edilebilir.
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro [TL] Alıcı Başına Otomatik Tahsis Edilebilecek Azami Kredi Limiti [TL]
0 -5.000.000 100.000
5.000.001 - 15.000.000 200.000
15.000.001 - 25.000.000 300.000
25.000.001 - 40.000.000 500.000
40.000.001 - 75.000.000 600.000
75.000.001 - 125.000.000 750.000
 • Hasar başlangıcı, alıcının vadesinde fatura bedelini ödememesidir.
 • Azami Vade Uzatım Süresi: Sigortalı’nın, fatura ile Alıcı tarafından taahhüt edilen ve azami ödeme süresini aşmayan borcun ilk ödeme vadesini veya varsa Alıcı ile yapılmış satış sözleşmesinde belirtilen satış vadesini uzatabileceği azami vade uzatım süresini ifade eder. Süre sigortalı insiyatifindedir, dilerse bu süreyi tanımlamayabilir. Maksimum 60 GÜN
 • Bekleme Süresi: Alıcının temerrüdü durumunda, tazminat ödemesi öncesinde geçecek süreyi ifade eder. Alıcı’nın aciz halinde bu süre beklenmez. 120 GÜN
 • Tazminat Ödeme Süresi: 30 GÜN

Tazminat Ödemesi

NO ALICI ÜNVAN VKN/TCK TALEP EDİLEN LİMİT TAHSİS EDİLEN LİMİT TEMİNAT ORANI
1 A TEKSTİL A.Ş. XXXXXXXX 10.000 TL 10.000 TL %90
2 B AYAKKABI A.Ş. XXXXXXXX 100.000 TL 50.000 TL %70
3 C TEKSTİL A.Ş. XXXXXXXX 1.000.000 TL 750.000 TL %90
4 D KUMAŞ A.Ş. XXXXXXXX 350.000 TL 0.00 TL %0

Entegral Muafiyet:

Hasar < 2.500 TL

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararların 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalının sorumluluğunda olması,

Hasar > 2.500 TL

2.500 TL’yi aşması durumunda ise, poliçede belirtilen limit tutarları ve teminat oranları kapsamında hasar ödemesi yapılır.

İlk başvurudan amaç, çalıştığınız firmalar hakkında finansal risk analizi yapıp, kredilendirme limit ve oranlarını size sunmaktır. Faturası poliçe başlangıç tarihi öncesi kesilen mal/hizmetler için teminat sağlanmadığı için bu kredilendirme gelecekteki ticari faaliyetiniz için geçerli olacaktır.

 1. Başvuru Formu
  • Mali bilgileri son mali yıldaki bilgilere göre doldurun.
  • Mevcut müşterilerinizin TCKN/VKN’ leri ve sigortalanabilir ciroyu (yaptığınız satış miktarını) yazın ve ve kaşe & imza yapın.
 2. KVKK Formuna kaşe & imza yapın
 3. İlgili hesap numarasına her müşteriniz için 10TL + Kendi şirketiniz için 10 TL sorgulama bedeli ödeyip tüm evrakları tek maille bize iletin.