Sorumluluk sigortaları kişilerin başkalarına vereceği zararları kapsaması nedeniyle hem sigortalının ekonomik kaybını hem de zarar gören kişilerin maddi kayıplarını karşılayan sosyal yönü güçlü sigorta türleridir.

Aşağıdaki risk grupları seçimlik olarak proje bazlı ya da yıllık olarak poliçe yaptırabilirler.

 • Bireysel çalışan mimar ve mühendisler
 • Mimarlık ofisleri
 • Mühendislik şirketleri
 • Müşavir ve danışman şirketler
 • İnşaat şirketleri

Sigortalıların yasal sorumlulukları, mesleğin gereği gibi yerine getirmemesi ya da eksik, hatalı/ kusurlu ya da ihmal edilerek yerine getirilmesinden dolayı ortaya çıkar ve sigortalının hizmet verdiği kişi ya da kurumlara maddi ve bedeni bir zarar verirse sigorta kapsamına girer.

Aşağıdaki faaliyetler mimarların, mühendislerin ve inşaat şirketlerinin başlıca mesleki faaliyetleri olup bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmemesi, eksik ya da hatalı ifa edilmesi sigorta teminatını konusudur.

 • Tasarım
 • Denetim
 • Tasarım & Denetim
 • Danışmanlık
 • Dokümantasyon
 • Proje Yönetimi

Mesleki sorumluluk sigortası genel şartları sigortalının mesleki faaliyetini yerine getirirken aşağıdaki sözleşme türlerinden biri ya da her ikisi için teminat sağlanabileceğini uygun görmüştür. Sözleşmenin nasıl yapılacağının kararı sigortacının onayı ile taraflarca belirlenir.

 1. Hasarı meydana getiren olayın sözleşme süresi içinde meydana gelmesi, hasar tazminin sigorta sözleşmesinin vadesi içinde ya da sonradan talep edilmesini kapsayan poliçeler,
 2. Hasarı meydana getiren olayın sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken ve sadece sözleşme süresi içinde sigortalıdan talep edilebilen poliçeler

Sigortacının onayı ile aşağıdaki teminatlar sigorta poliçesine eklenebilir.

 • Sigorta konusu zarara ait savunma giderleri ve tahkim süreçleri
 • T.C. dışındaki faaliyetler
 • Rücu hakkı saklı kalmak koşuluyla alt yüklenicilerin yasal sorumluluğundan kaynaklanan zararlar,
 • Yasal temsilciler ve çalışanlar vb müşterek sigortalılar
 • İnternet teknolojilerinin kullanılması, gönderilen elektronik verinin zarar görmesi,
 • İnşaat yazılımlarının kullanılmasından kaynaklanan zararlar,
 • Manevi tazminat,
 • İftira ve sözlü hakaret,
 • Hasarı azaltmak için alınan önlem masrafları,
 • Seri hasarların tek hasar kabulü

Aşağıdaki durumlar sigorta kapsamı dışındadır.

 • Kasıt, Kötü Niyetli Hareketler, Hileli Hareketler,
 • Mesleğin yerine getirilmesi sırasında alkol, uyuşturucu madde kullanımı sonucu oluşan zararlar,
 • Haksız rekabet
 • Nükleer rizikolar,
 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluklar (Cezai şartlar, teslim süresi aşımı v.b.)
 • Dolaylı Zararlar ve Saf Finansal Zararlar
 • Maliyeti düşürmek; işi kolaylaştırmak için hasara yol açma olasılığı yüksek farklı bir yöntem ve malzeme seçme sonucu meydana gelen zararlar,
 • Güvenilirliği test edilmemiş ve/veya deneysel ve/veya prototip yöntemler sonucu ortaya çıkan zararlar
 • Yasal düzenlemelere uyulmaması sonucu ortaya çıkan zararlar
 • Açık garanti verilmesi / Olası yapı maliyetinin aşılması sonucu ortaya çıkan talepler
  Çevre Kirliliği, Savaş Riskleri, Tehdit Taciz Ayrımcılık
 • Mesleki deneyim ve referanslar
  • Tamamlanan projeler,
  • Devam eden projeler ve
  • Üstlenilecek projeler.
 • Mesleki faaliyetin tam kapsamı
 • Çalışan mimar ve mühendis sayısı
 • Yıllık gelir ve inşaat bedelleri
 • Önceki mesleki sorumluluk teminatları ve hasar kayıtları

Şayet poliçe proje bazlı olacak ise yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler talep edilir.

 • Projenin tanımı
 • Sigortalının projedeki üstleneceği işler
 • Proje bedeli ve sözleşme bedeli
 • Proje süresi ve talep edilen uzatılmış bildirim süresi ( max 10 yıl )