Bir yerin işyeri olması, ticari faaliyet amacıyla mal ve hizmet ürettiği ve sattığı yer olarak tanımlanır. Bunun için adreste bir işyeri kuruluşu varsa kontratında işyeri olarak kiralandığı belirtilmelidir.

İşyeri sigortaları küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin gereksinimlerine göre ve işlerin özelliğine göre planlanmalı ve müşteriye özel olarak dizayn edilmelidir. Sigorta şirketleri genellikle paket olarak geliştirdikleri yeni sigorta ürünleri ile artık tek poliçede işyerinin hem yangın, hırsızlık, deprem ve doğal afet risklerini ile hem de işçilerin ve üçüncü kişilerin maruz kalabileceği sorumluluk hasarlarını güvence altına almaktadır.

İşyeri sigortası ile aşağıdaki mal varlıklarınızı tanımlandığı şekildeki bedelleri bayan ederek güvence altına alabilirsiniz.

a. Bina

 • İşletmenin binası ile binanın tamamlayıcısı olan her çeşit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, paratoner, anten ve vb ile;
 • İstinat, bahçe, çevre duvarları ve çitler ile kameriye, çeşme, heykel ,iskele, direk, sabit oyuncaklar ve bunların temel ve kaideleri
 • Binaların dışında yer alan kaldırım, yol, araç park yerleri, oyun alanları vb yerlerdeki ilgili yeraltı tesisatları
 • Binaların dışındaki tanzimli yerlerde bulunan çiçek, çim ve ağaçlar
 • Şehir şebekesi bitiminden başlamak üzere su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz hatları
 • Yüzme ve süs havuzları ile su kuyuları
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi işyerlerinde binanın ortak kullanılan kısımları sigortalının mülkiyeti hissesi oranında teminata dahildir
 • Bina sigorta bedelinin tespitinde arsa bedeli dikkate alınmaz

b. Demirbaş

 • Resmi defterlere demirbaş adı altında kayıtlı olan taşınabilir değerlerdir
 • Reklam panoları ve tabelalar
 • Totemler poliçede sigorta bedeller ayrıca belirtilmek koşulu ile teminat kapsamında yer alacaktır
 • İşyerinden bağımsız, yol kenarındaki totemler teminat dışıdır

c. Dekorasyon

Yangın Sigortası Genel Şartlarının A2.2. maddesinde de belirtildiği üzere poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan her türlü dekor, boya, badana masrafları dahil diğer dekoratif harcamalar ile sigortalının kiracı olması durumunda riziko adresindeki giriş kapısı teminata dahildir.

d. Elektronik Cihaz

Resmi defterlerde kayıtlı sabit ve taşınabilir haberleşme ve yayıncılık (TV, Radyo vb) cihazları, tıbbi cihazlar, ofiste kullanılan cihazlar, alarm, test, ölçüm ve grafik cihazları, reklam ve görüntü panelleri, havalandırma ve aydınlatma sistemlerini düşünebiliriz.

e. Makine

Resmi defterlerde kayıtlı elektronik parçalara sahip, sabit ve hareketli, ağırlıklı olarak mekanik aksamlı çalışan makine ve tesisler ile buhar ve gaz motorları, pompalar, jeneratörler, hava kompresörleri, tanklar, tazyikli kaplar, konveyörler vb

f. Emtia

Sigortalının ticari kazanç sağlamak amacıyla ürettiği ve/veya sattığı mallardır. Sigorta bedelleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

 • Hammadde: Satın alma fiyatı
 • Yarı mamul: Satın alma fiyatı + o güne kadar işlemiş üretim masrafları
 • Mamul: Maliyet fiyatı
 • Varsa kalıplar, sarf malzemeleri ve canlı hayvanlar ayrıca beyan edilmelidir.

g. III. Şahıs Emtia

İşyerinizde bulunan ve sigortalının kanun veya bir sözleşme gereği sigorta ettirmekle yükümlü olduğu 3. şahıslara ait menkul ve emtialardır.
Yeddi emin sıfatıyla bulunan mallar teminat kapsamı dışındadır.

h. Kasa

Para ve kıymetli evrakların toplam değeri

i. Cam

 • Her türlü vitrin, tezgah, kapı, pencere, masa ve banko camı
 • Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar
 • Cam üzerindeki yazı ve filmler

j. Kıymetli Mallar

 • Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
 • Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.

k. Emanet ve Ariyet Mallar

l. Taşıtlar ve Yükleri

Yangın Sigortası Genel Şartları’ a göre sigorta bedelleri rayiç bedeldir. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı rayiç bedel yerine ikame bedel üzerinde anlaşabilirler. Bu durumda poliçenin üzerindeki bedellerin ikame bedel ( yeni değer ) üzerinden tanzim edildiği poliçeye not edilmelidir.

Rayiç Bedel: Sigortası yapılan kıymetlerden eskime, yıpranma, aşınma ve başka sebeplerden kaynaklanan kıymet eksilmeleri düşülür.

Yeni Değer: Yenisiyle ikâme bedeline montaj, resim, nakliye ve harç masrafları dahildir. Poliçede belirlenmiş yaş ve eskime, yıpranma, aşınmaya bağlı maksimum oranın aşılmamış olması gerekir. Bu azami oran ve yaşın aşılması durumunda sigorta bedelleri rayiç bedel olarak hesaplanır.

Mutabakatlı Değer: Poliçenin yapılması esnasında veya poliçe vadesi içinde sigortalı ile sigortacı bir bilirkişinin bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar üzerinde yaptığı kıymet taktirinde mutabık kalırlarsa bu değere taraflar itiraz edemez. Ticari emtia üzerinde mutabakat yapılamaz. Mutabakat bir yıl süreyle geçerlidir.

İşyeri Sigortaları standart olarak taşınır ve taşınmazlar için yapılıyorsa üç genel şart altında kapsama alınır. Bunlar; Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları’dır.

Yangın sigortalarının ana kapsamı ;

 • Yangın, yıldırım, infilakın veya
 • Yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlardır.

Yukarıdaki teminatlara ek olarak genel şartlarda istisna olan ancak ek primi ödenerek poliçe kapsamına alınabilecek ek teminatlar da şöyledir:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Terör, grev, lokavt, halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Sel su baskını
 • Dahili su
 • Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması
 • Yer kayması
 • Fırtına
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yangın ve infilakın sebep olduğu mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen çevre kirliliği zararları
 • Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri (Hareket hali hariç)

Bir olayın hırsızlık olabilmesi için aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı ile sigortalı yere girilmesi gerekmektedir:

 • Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek
 • Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek
 • Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek
 • Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak
 • Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.
 • Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması
 • Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar,

Cam kırılması sigortalarının ana kapsamı cam ve aynaların kırılma neticesinde uğrayacakları zarar ve hasarlardır.

 • Yangın, yıldırım, infilak ve bunların sonucundaki kurtarma işlemlerinin teminat altında olabilmesi için cam bedelinin yangın sigorta bedeline dahil edilmesi gerekir.
 • Sigortalı camların bulunduğu adreste yapılan inşaat ve tadilat işlerinden dolayı meydana gelen hasarlar
 • Cam ve aynaların üzerindeki logo ve yazıların bozulması
 • Terör, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri