Munich RE CPM Wordingi ( Contractors’ Plant and Machiney)

Kapsam

Sigortalı iş programında belirtilen sigorta süresi içinde ya da primlerini ödemiş olmak ve tüm tarafların onayı ile uzatılmış sigorta süresince meydana gelmek koşulu ile iş programında belirtilmiş olan kalemlerin (veya herhangi bir parçalarının) şantiye alanında veya belirtilen coğrafi alanda herhangi bir nedenden ötürü meydana gelecek öngörülmedik ve ani bir fiziksel kayıp veya hasar görmesi ve özellikle istisna olarak belirtilmemiş nedenlerden ötürü yerine konması ya da onarımı gereken durumlarda sigortacılar sigortalıya tazminat ödeyecektir.

Bu kapsam bütün riskler (all risk) anlamında olup, kapsamı sınırlayan istisnaların bilinmesi gerekir.

İstisnalar

Sigortacı aşağıdaki durumlarda tazminat ödemekle yükümlü değildir:

 1. Beher hasarda sigortalının üzerinde kalacağı belirtilen tenzili muafiyet kısmından. Tek bir hasarda birden fazla sigortalı mal üzerinde hasar meydana gelmesi durumunda ise sigortalı en yüksek bedelli kalemin muafiyetinden fazlasından sorumlu olmayacaktır.
 2. Elektriksel veya mekanik bozulma, arıza, kırılma veya düzensizlik, soğutma sıvısının veya diğer sıvıların donması, merkezi yağlanma ya da soğutma sisteminde defektler. Ancak bu arıza veya bozulmalar sonucu bir harici hasar meydana gelirse bu kapsam dahilindedir.
 3. Değiştirilebilir parça ve eklerde meydana gelebilecek hasarlar (takım taklavat, matkap uçları, bıçak veya diğer kesici kısımlar, testere ağızları, kalıplar, modeller, öğütücü ve ezici yüzeyler, ekranlar ve elekler, halatlar, kemer, zincir, kaldırıcı ve taşıyıcı kuşaklar, piller, lastikler, bağlantı telleri ve kabloları, esnek pompalar, düzenli olarak değiştirilen bağlantı ve paketleme materyalleri,
 4. İçsel buhar veya sıvı basıncına ya da içten yanmalı motorlara bağlı ısıtıcı ve basınç araçlarının patlamasına bağlı hasarlar
 5. Sadece şantiye alanında kullanılmayan ve genel yollar için dizayn edilmiş ve lisans verilmiş araçlara gelebilecek hasarlar
 6. Yüzen araçlara gelen hasarlar
 7. Gel-git durumunda kısmi veya tamamen suya batma
 8. Zeyil ile aksi belirtilmediği sürece nakliyat sırasındaki hasar ve kayıplar
 9. Operasyonun süregelen etkisi ile oluşan doğrudan veya dolaylı hasarlar (yıpranma, korozyon, paslanma, kullanılmama veya normal atmosferik şartlar altında çürüme);
 10. Sigortalı kalemlerin herhangi bir teste tabi tutulmaları veya dizayn edildiklerinden farklı bir yöntem ya da amaç için kullanımları sırasındaki hasarlar;
 11. Zeyil ile aksi belirtilmediği sürece yer altında çalışan makine ve ekipmanlara gelen hasarlar
 12. Yabancı düşmanlarca yürütülen savaş, silahlı saldırı (resmi olarak duyurulsun ya da duyurulmasın) iç savaş, isyan, devrim, başkaldırı, ayaklanma, isyan, grev, lokavt, halk ayaklanması, askeri veya zorla kullanılan güç, herhangi bir politik organizasyon adına veya onunla bağlantılı hareket eden kötü niyetli insanlar, meşru veya gayr-ı meşru bir hükümetin emri ile yapılan komplo, el koyma, askeri amaçla kullanmak üzere el koyma, ele geçirme nedeni ile ortaya çıkan hasarlar
 13. Nükleer bir reaksiyonun, radyasyon veya radyoaktif maruziyete bağlı veya doğrudan bunların sonucu olarak meydana gelen hasarlar
 14. Sigortalı veya temsilcilerinin bilgisi dahilinde veya bunlar tarafından bilinmeyen ve bu poliçenin başladığı tarih itibari ile mevcut olan kusur ve defektlerden kaynaklanan hasarlar
 15. Sigortalının veya temsilcilerinin kasten ihmalleri sonucunda ya da isteyerek yaptıkları davranışlar sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan hasarlar
 16. Yasalarca veya sözleşme ile üretici veya tedarikçinin sorumluluğunda olan hasarlar
 17. Her türlü ve tanımdaki dolaylı hasarlar
 18. Rutin hizmetler veya envanter çıkarırken meydana gelmiş olduğu tespit edilen hasarlar

Yukarıdaki l-s maddelerinde belirtilen istisna koşulları nedeni ile sigortacının reddettiği hasarlar için açılacak dava ve her türlü yasal girişimde işbu hasarın kapsam dahilinde olduğunu ispatlama yükümlülüğü sigortalınındır

Kloz 001 – Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketlerı̇, Terör ve Sabotaj Özel Şartı

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak şartıyla, poliçe teminatının aşağıdaki şartlar ve istisnalarla genişletildiği hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

Sigortalı kıymetlerde aşağıdaki sebeplerle (“istisnalar” kısmında belirtilen durumlar hariç) meydana gelebilecek fiziksel hasarlar (iş kaybı, manevi zararlar vb. hariç) poliçe teminatına dahildir.

 1. Aşağıda İSTİSNALAR Bölümünün 3. Maddesinde belirtilen istisnai olaylar dışında kalmak kaydıyla, grev veya lokavt ile ilişkili olsun veya olmasın genel huzuru bozacak toplu hareketlere iştirak eden şahısların hareketleri neticesi meydana gelen hasarlar.
 2. Grevde olan veya lokavt edilmiş işçilerin hareketleri neticesi meydana gelen hasarlar.
 3. Bu nevi hareketleri bastırmak için kamu otoritelerinin yaptığı hareketler neticesi meydana gelen hasarlar

Terörist eylemler ve eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir. 
Bu klozda “Terör”; baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet’in niteliklerini, siyasi hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet Otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya Genel Sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.

Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

İstı̇snalar

Aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ziya ve hasarlar teminat haricidir.

 1. İşin kısmen veya tamamen durması neticesi meydana gelebilecek kayıplar,
 2. Kanunun verdiği yetkiyle hareket eden şahıs veya kuruluşlar tarafından sigortalı kıymetlerin haciz edilmesi, geçici veya sürekli el konulması, ve benzeri tasarruflar sebebi ile uğranılacak kayıplar,
 3. Aşağıdaki olaylar esnasında veya neticesinde, sigortalı kıymetlerde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek ziya ve hasarlar.

a.i. Savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, istila, yurtdışından düşman saldırısı, sivil savunma hareketleri ve benzerleri.

a.ii. İsyan,askeri müdahale, ayaklanma, devrim, ihtilal ve benzerleri.

Bu kloz kapsamında bir hasar durumunda, gerekli görüldüğü takdirde, hasarın sebebinin yukarıda belirtilen istisnalardan olmadığının ispat külfeti sigortalıya aittir.

Poliçede bu ek teminat için ayrı bir limit belirtilmediği takdirde sigorta bedeli bu poliçe ile temin edilen kıymetlerin poliçede belirtilen bedelleri ile aynıdır.

KLOZ 002 – Çapraz Sorumluluk Özel Şartı

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla, poliçede “SİGORTALININ ADI” paragrafında isimleri yazılı olan şahıs, firma ve/veya kuruluşların her birisinin ayrı şahsiyet veya kuruluş olduğu kabul edilmiş ve poliçede verilen Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyeti Ek Teminatının aşağıdaki istisnalar ve diğer şartların uygulanmasıyla bu şahıs ve/veya kuruluşların her biri adına ayrı düzenlenmiş addedileceği hususunda taraflar mutabık kalmıştır. Buna göre poliçelerde isimleri yazılı sigortalı şahıs veya kuruluşlar birbirlerine göre Üçüncü Şahıs kabul edilecektir.

Bu Özel Şartın verilen teminat sonucu sigortacının her bir olay ve olaylar zinciri için azami sorumluluğu hiçbir surette poliçede belirtilen ilgili ek teminat limitini geçmeyecek ve tazminat “Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası Ek Teminatı Klozu” dahilinde hesap edilecektir.

Poliçede temin edilmiş veya poliçenin SİGORTA BEDELİ paragrafında belirtilen ek teminatlarla temin edilebilecek ziya ve hasarlar ile, yukarıda bahsi geçen firma ve/veya kuruluşlardaki işçi ve memurların İşveren Mali Mesuliyeti Sigortası ve/veya Sosyal Sigortalar kapsamına giren hastalıklar ve/veya diğer her türlü hastalık ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri her türlü kaza ve yaralanma hasarları Çapraz Sorumluluk teminatı dışındadır.

Her bir olayda veya olaylar zincirinde, poliçede sigortalı olarak belirtilen şahıs, firma ve/veya kuruluşlara Çapraz Sorumluluk teminatı sebebi ile ödenecek toplam tazminat tutarı, poliçede ayrıca belirtilmiş ise, ilgili limiti; eğer belirtilmemiş ise, azami olarak Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatı için verilen limiti geçmeyecektir .

KLOZ 004 – Bakım Devresı̇ Özel Şartı

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yeralan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla bakım devresi teminatının, aşağıda belirtilen hallerde ve süreler içinde sigorta konusu işlerde oluşacak hasarları kapsayacak biçimde genişletilmesi taraflarca kararlaştırılmıştır. Buna göre:

 • Yapı sözleşmesinin bakım devresini düzenleyen hükümleri uyarınca bir veya birden çok yüklenicinin bakım faaliyetleri sırasında sigorta konusuna verdikleri kayıp ve zararlar ile,
 • İnşaat süresi içinde ve kısmi veya kati kabul öncesi meydana gelmiş olmak koşuluyla bakım devresi içinde ortaya çıkan kayıp ve zararlar sigorta teminatına dahil edilmişlerdir.
 1. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hal

Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

 1. Teminat Dışında Kalan Haller
  Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.
 1. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması,
 2. Her türlü doğal afetler,
 3. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,
 4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 5. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi, Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.

KLOZ 005 – İş Programı Özel Şartları

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen Özel Şartların Poliçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır.
Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesinin gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik bilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır. Sigortacının sorumluluğu yukarıda yazılı bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler ile sınırlıdır.

Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarını, her hangi bir hasar oluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı onay vermiş olmadıkça, iş programından sapılmasından kaynaklanan hasarlarda , iş programından, klozda belirtilen süreden daha fazla sapma olduğu durumlarda sigortacının bu hasar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İlgili iş akış tablo ve programlarının poliçe düzenlenmesi sırasında temin edilmemiş olması durumunda sigortalı, herhangi bir hasar anında bu belgeleri sigortacıya ulaştıracağını ve ilgili belgelerin yukarıdaki hükümler gereği poliçenin ayrılmaz parçasını teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

KLOZ 006 – Ekspres Naklı̇ye, Fazla Mesaı̇, Tatı̇l Ücret ve Zamları Özel Şartı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları (A.3-ç) maddesi gereğince, poliçe teminatı kapsamına giren bir hasarın gerektireceği uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma haricindeki seri vasıtalarla yapılan nakliyatın ek masrafları ve fazla çalışma ücretlerinin ek masrafları bu poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmiştir. Ancak; bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirgemek amacıyla yapılmış olmalıdır.

Hasarlı kıymetlerin bildirilen sigorta bedellerinin olması gerekenden az olması durumunda, bu ek teminat sebebi ile ödenecek tazminat da eksik sigorta nispetinde tenzil edilir.

KLOZ 007 – Hava Yolu İle Taşıma Ek Temı̇natı Özel Şartı

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın ; hasarı en aza indirgemek için uçak ve diğer hava yolu araçları ile taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği kararlaştırılmıştır.
Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminat kapsamında olan ziya ve hasarlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır.

Ayrıca sigorta süresi içinde bu kloza göre hava yolu ile taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz.
Sigortacı yukarıda tanımlanan şekilde poliçe kapsamına dahil edilen ek giderlerin %80’ninden sorumlu olup, poliçede belirtilen ilgili limiti aşamayacaktır.

KLOZ 008 – Deprem Bölgesı̇ndekı̇ Yapılar Özel Şartı

İşbu poliçenin, bu özel şarta aykırı olmayan diğer hükümleri aynı kalmak kaydı ile, depremin doğrudan veya dolaylı olarak sebep olacağı hasarların sigortacı tarafından tazmin edilmesinin ön şartı; sigorta konusu yapının veya montaj işlerinin, proje aşamasından itibaren, depremin doğrudan ve dolaylı tesirlerinin düşünülerek resmi yönetmelik ve tüzüklere, teknik şart ve gereklere uygun şekilde projelendirilmiş olması ve buna uygun kalitede malzeme ve işçilik kullanılmasıdır. Buna uygun hareket edilmemesi sebebiyle meydana gelecek hasarlar için tazminat ödenmeyecek olup, buna uygun hareket edildiğinin ispat külfeti sigortalıya aittir. Deprem teminatı poliçede kayıtlı olması halinde, ilgili koasürans oranları ve muafiyet miktarı ile teminat dahil edilmiştir.

KLOZ 013 – Şantı̇ye Dışında Depolanan İnşaat Malzemelerı̇ Temı̇natı

Taraflar, poliçede ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla poliçe teminatının, poliçede belirtilen limitler ve sigortalı tarafından bildirilen depo adresleri ile sınırlı kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında depolanan malzemeleri kapsaması konusunda anlaşmışlardır. Üreticinin toptancı ve perakendeci tüccarın işyeri ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk ambarlarında, gümrük sahalarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek teminat kapsamı dışındadır.

Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile aşağıda belirtilen asgari hasar önleyici tedbirlerin dikkate alınmadığı ve gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Hasar önleyici tedbirler, en azından aşağıda sayılan tedbirleri içermelidir:

 • İnşaat malzemeleri, kapalı yerde ise kilit altında; açık alanda ise etrafı dışardan girişi engelleyecek biçimde çevrilmiş ve bekçi korumalı; her halükarda aşağıdaki maddelere ilaveten Kloz 112’de belirtilen önlemler alınmış ve malzemenin niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır.
 • Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50 metre aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır.
 • İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır.
 • Yerleştirme kümelerinin poliçede belirtilen limitleri aşması halinde tazminat limiti poliçede belirtilen limit 
ile sınırlı olacaktır.

KLOZ 100 – Makı̇ne Ve Tesı̇sat İçı̇n Test/Tecrübe Devresı̇ Temı̇natı

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, test/tecrübe devresinin sigorta süresi dahilinde kalmak kaydı ile; test/tecrübe devresinin başlangıcından itibaren azami — hafta süre ile teminata dahil edildiği hususunda anlaşmışlardır. Bu süre inşaat-montaj bitiş süresini gösteren poliçe vade sonunu geçemez.
Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe devresi sona eren veya kati teslimi yapılan ve/veya işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona erer. Bu durumda olmayan makineler ve aksam üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat devam eder.
Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve aksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdaki düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır “Montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları, ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyle oluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamı dışındadır.” Kullanılmış ve ikinci el malzeme, makine ve her türlü ekipman için işbu teminat geçersizdir.

KLOZ 102 – Yeraltında Önceden Mevcut Kablolar, Borular Ve Benzerı̇ Tesı̇sat İçı̇n Özel Şart

Sigortalı, sigorta konusu inşaat / montaj işlerinin icrası sırasında, hangi kuruluşa veya kişiye ait olursa olsun riziko mahallinde önceden yapılmış kablo, boru vb. yeraltı tesisatı hakkında ilgili makamlardan bilgi ve izin alacak ve bu hususta hasarı önlemek veya hasar meydana geldiğinde zararı azaltmak için üzerine düşen azami özen ve gayreti sarf edecektir. Gerekli izinlerin alınmamış olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Buna uygun hareket edildiğinin ispat yükümlülüğü sigortalıya aittir.

Buna uygun hareket edildiği halde adı geçen alt yapılar hasarlandığı taktirde ödenecek tazminat 3.Şahıs Mali Mesuliyet ek teminatı verilmiş olsun veya olmasın sadece meydana gelen hasarın onarım masraflarından ibaret olup, bu hasar neticesi meydana gelebilecek her türlü işletme kaybı, iş kaybı, cezai sorumluluk ve benzeri zararlar işbu poliçe teminatı haricidir.
Sigortacının bu sebeple meydana gelecek her bir hasardaki azami sorumluluğunun 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı limitine bağlı olmaksızın poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

Yeraltında önceden mevcut kablo, boru ve benzeri tesisatın hasarında, her bir olayda poliçede belirtilen muafiyetler uygulanacaktır.

KLOZ 103 – Mahsul, Orman, Ekı̇lı̇ Dı̇kı̇lı̇ Alanlar Özel Şartı

İşbu poliçenin bu özel şarta aykırı olmayan diğer şartları aynı kalmak kayıt ve şartıyla inşaat / montaj işleri sebebi ile riziko mahallinde veya civarında bulunan ormanlara, ekili alanlara ve diğer bitki örtüsüne doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek her türlü zarar ve ziyan ve bunlar nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk hasarı teminat haricidir.

KLOZ 107 – Şantı̇ye Bı̇naları Ve Malzeme Depolarında Depolanan Malzemeler İçı̇n Özel Sart

Taraflar, poliçede ve ekli ek belgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla poliçenin teminatının poliçede belirtilen limitler ile sınırlı kalmak kaydı ile şantiye sahasında depolanan inşaat/montaj malzemelerini kapsaması konusunda anlaşmışlardır.

Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile aşağıda belirtilen asgari hasar önleyici tedbirlerin dikkate alınmadığı ve gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Hasar önleyici tedbirler, en azından aşağıda sayılan tedbirleri içermelidir:

 • Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50 metre aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır.
 • İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır.
 • Yerleştirme kümelerinin poliçede belirtilen limitleri aşması halinde tazminat limiti poliçede belirtilen limit ile sınırlı olacaktır.

KLOZ 108 – İş Makı̇nelerı̇ (CPM) Özel Şartı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları A.3-a maddesi gereğince, bu poliçeye ekli listede markası, modeli seri numarası ve sigorta bedeli belirtilen iş makineleri sigorta konusu inşaat/montaj işinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahallinde bulundukları sırada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları işbu poliçe teminatına dahil edilmiştir.

Bu makinelerin, harici bir etken olmaksızın ortaya çıkan, bozulma, malzeme kusuru, yağlama-bakım kusuru gibi dahili sebepli hasarları teminat haricidir.

İşbu iş makinelerinden kasıt; bir operatör tarafından kullanılan ve kendi gücü ile bir yerden bir yere hareket eden makinelerdir. (Örneğin; kule vinç, mobil vinç, loder, ekskavatör, dozer v.s.)
Söz konusu sigortalı makine ve ekipmanın poliçeye ilişik listede belirtilen sigorta bedeli, sigortalı tarafından beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç bedelinden) aşağı olamaz. Bu makine veya ekipmanın her biri için beyan edilen sigorta bedeli, hasar anında o makinenin yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanacak sigorta değerinden eksik bulunacak olursa, eksik sigorta prensibine göre tazminat tutarı aynı oranda tenzil edilir . Bu özel şart teminat kapsamına giren bir kısmi hasar halinde; hasarlı makinenin tamiratı için gerekli olacak yedek parça ve aksamlarına ait hasar giderleri üzerinden uygulanmak üzere, ilgili makinenin “yeniye göre ikame bedeli” ile “piyasa rayiç değeri” arasındaki fark oranında tenzilat yapılarak tazminat tutarı belirlenecektir.

Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması sırasında makinelerde oluşacak her türlü hasar teminat haricidir.
Aksine bir sözleşme bulunmadığı sürece, iş makinelerinin şantiye sahası dışındaki her tür hasarı teminat haricidir.

KLOZ 109 – İnşaat – Montaj Malzemlerı̇ Garantı̇ Hükümlerı̇ Özel Şartı

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, inşaat-malzemelerine, sel-seylap etkisiyle dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin sel bölgesinde en fazla 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.

KLOZ 110 – Sel/Su Baskınından Korunma Önlemlerı̇ Özel Şartı

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, şantiye sahası ve temin edilmiş olması halinde şantiye sahası dışındaki depolarda bulunan sigortalı kıymetlerde, yağış, sel veya seylap sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların ancak, söz konusu projenin çizimi ve gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.

Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve proje hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve projenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaat alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak üzere, 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden yararlanılmış olmasıdır.

İnşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun, ister su taşısın) su yol ve yataklarındaki kum, ağaç gibi suyun akışını önleyecek engellerin, sigortalı tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir.

KLOZ 111 – Enkaz Kaldırma Masrafları Özel Şartı

Bu ek teminatın kapsamı bakımından aşağıdaki tariflere uyan maddeler enkaz olarak kabul edilecektir.

 • Sigorta konusu işlerin hasarlı parçaları
 • Sigorta konusu işlerin hasardan önceki haline getirilmesi için sökülmesi, yıkılması gereken hasarlanmamış fakat kullanılamaz kısımları ve parçaları
 • Sel, fırtına, yer kayması ve benzeri olaylar sonucu, riziko mahalline dışarıdan taşınan çamur, moloz, teressübat ve benzeri her türlü malzeme.

Sigorta konusu işlerin devamı veya bu işlerde meydana gelen hasarın telafisi için teknik esaslar dahilinde objektif olarak gereken ve yukarıdaki tanıma uyan enkazın kaldırılması masrafları işbu poliçe teminatına dahildir.

Enkaz kaldırılması için poliçede belirtilen teminat limiti (Sigorta bedeli) ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup, bu masrafların tazmininde eksik sigorta uygulanmaz.

Sigortalının, teknik gereklere ve teamüllere göre alınması gereken önlemleri zamanında almamış olması sebebiyle vuku bulacak enkaz kaldırılması masrafları ile toprak kayması veya göçük sonucu ortaya çıkan ve yığılmaların altında kalan sigortalı malzemelerin çıkarılması giderlerini aşan enkaz kaldırma giderleri için sigortacının tazmin sorumluluğu olmadığı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

KLOZ 112 – Yangın Önlemlerı̇ Özel Şartı

Şantiye sahası ve temin edilmiş olması halinde şantiye sahası dışındaki depolarda bulunan sigortalı kıymetlerin yangın ve infilak hasarlarının ödenebilmesinin ön şartı aşağıdaki emniyet tedbirlerinin alınmış olmasıdır. Bu hususta sigortalı ile mutabık kalınmış olup, aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerinin alınmaması halinde meydana gelebilecek yangın ve infilak hasarları işbu poliçe teminatı dışındadır.

 • Riziko mahallinde, uygun cinste ve yeterli miktarda yangın söndürme malzemesi bulundurulacaktır.
 • İnşaat ve/veya montajda kullanılacak malzemelerin depo edilmesi gerektiği takdirde, bu malzemeler her biri diğerinden en az 50 metre uzakta bulunan veya yangın dayanımlı depolar içinde muhafaza edilecek ve bir depoda bulundurulacak malzemelerin toplam bedeli, poliçede belirtilen limiti (sigortacının her bir depo için azami sorumluluk limiti) aşmayacaktır.
 • Düşük alevlenme noktası olan ahşap dahil her türlü yanıcı ve patlayıcı malzeme montaj veya inşaat sahasından emniyetli uzaklıkta muhafaza edilecektir.
 • Mümkün olduğu ölçüde, düşük alevlenme noktası olan ahşap dahil yanıcı ve patlayıcı malzeme civarında kaynak ve açık ateşle çalışma gerektiren işler yapılmayacak, bunun kaçınılmaz olduğu durumlarda yeterli yangın söndürücü ile teçhiz edilmiş en az bir yangın gözcüsü hazır bulundurulacaktır.

KLOZ 113 – Yurt İçı̇ Naklı̇ye Özel Şartı

İşbu poliçede belirtilen genel şartlar, özel şartlar ve diğer hükümler saklı kalmak kayıt ve şartı ile; maddi hasarlar teminatlarına yurtiçinden tedarik edilecek mallarda aşağıda belirtilen şekillerde oluşacak hasarlar da ilave edilmiştir.

“Su ve havayolu dışındaki diğer yollarla şantiyeye yapılacak taşımalar esnasında vaki olması muhtemel sel/su baskını, deprem, yer kayması, kaya düşmesi, toprak çökmesi, hırsızlık, yangın, çarpma, çarpışma ve çarpma veya çarpışmaya bağlı devrilme hasarları; sigortalı malın üreticisi ve ilgili sektör tarafından belirlenen taşıma standartlarına uygun şekilde taşınması kaydıyla teminata dahil edilmiştir.”

Bu kloz dahilinde oluşacak hasarlarda azami teminat limiti, taşıma başına poliçede belirtilen limitleri aşamaz. Ayrıca, taşıma için istifleme söz konusu ise, poliçede belirtilmemiş olsa dahi, yangın önlemleri özel şartı ile şantiye tesisleri ve depolar özel şartı bu istiflemeler için de geçerlidir. Hasar durumunda, Nakliyat Sigortaları hasar uygulamaları çerçevesinde hasar incelemesi yapılacak ve evraklar talep edilecektir.

KLOZ 115 – Kusurlu İşçı̇lı̇k ve Dı̇zayn Hatası Özel Şartı

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak kayıt ve şartı ile, poliçeye ilişik İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartlarında yer alan A.4-h ve A.4-ı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.
“Plan, proje ve hesap hatası, kusurlu malzeme ve/veya kusurlu işçilik sebebiyle meydana gelecek ziya ve hasarların telafisi teminat haricidir. Ancak bu istisnai hüküm plan, proje ve hesap hatası, kusurlu malzeme ve/veya kusurlu işçilikten doğrudan etkilenen kısımların ikame ve tamir masrafları ile sınırlı olup, bu sebeplerle bu poliçe ile temin edilmiş diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat dahilindedir.”

KLOZ 116 – Kısmı̇ Kabul ve İşletmeye Alınan İşlerle İlgı̇lı̇ Özel Şart

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla; teminatın, poliçede sigortalanmış iş kalemleri arasında teminat süresi içinde sigorta ettiren tarafından kısmi kabul ile üstlenilmiş olan veya işletmeye alınan inşaat bölümlerine, yalnızca diğer inşaat çalışmaları nedeniyle gelecek kayıp ve zararları kapsayacak şekilde, poliçede belirtilen limitler ile genişletilmesi taraflarca kararlaştırılmıştır.

KLOZ 117 – İçme Suyu, Kanalı̇zasyon veya Boru Döşeme Özel Şartı

Diğer özel ve genel hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu poliçe ile temin edilen inşaat/montaj işlerine dahil boru, kanal ve benzeri hatlarda; sel, su baskını dolayısıyla vaki olacak tamir ve teressübat temizlemesi masrafları ile aynı sebepli sorumluluk hasarlarında sigortacının azami sorumluluğunun; poliçede kayıtlı uzunluğu geçmemek üzere ve aşağıdaki şartlar ve istisnalar dahilinde teminat altında olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

 • Borular döşendikten hemen sonra, sel halinde hareket etmeyecek şekilde sabitlenerek emniyete alınacaktır.
 • Borular veya kapalı kanalların açık ağızları döşendikten hemen sonra, içlerine teressübat vb. yabancı maddelerin girmesini önleyecek şekilde kapatılacaktır.
 • Hendekler, basınç testinin tamamlanmasının hemen ardından projeye uygun olarak geri dolguları yapılacaktır.

Temin edilen azami boru (kanal) uzunluğu poliçede belirtilmiştir. Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır.

 1. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanım basıncının üzerinde basınç uygulanması neticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,
 2. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılan akışkanların ziya ve hasarları,
 3. Çevre kirliliği sebebi ile doğacak her türlü tazminat talebi ile cezalar.

KLOZ 119 – İşverene Aı̇t Mevcut Bı̇na Ve Kıymetler Özel Sartı

İşverene ve/veya müteahhide ait veya bunların kontrolünde olan veya korumakla yükümlü oldukları, riziko mahalli içinde veya hemen yanında bulunan ve sigorta konusu İnşaat ve Montaj işleri dışında kalan bina ve kıymetlerde meydana gelebilecek hasarların aşağıdaki şartlarla bu poliçe teminatına dahil edildiği hususunda sigortalı ile sigortacı mutabık kalmıştır.
Bu özel şart kapsamında tazminat ödenebilmesi için söz konusu ziya ve hasarın, sigorta konusu inşaat ve montaj işlerinden kaynaklanması ya da bu işler sebebiyle meydana gelmiş olması şarttır.

Bu özel şart ile teminat altına alınan mevcut bina ve kıymetler için azami tazminat limitinin poliçede gösterilmiş olması şarttır
Poliçe genel ve özel şartlarından, bu kloz hükümlerine ters düşmeyen maddeler aynen geçerlidir.

Ancak;

 1. Bu özel şart ile temin edilen mevcut bina ve kıymetlerde deprem, sel, fırtına gibi doğal olaylar sebebi ile meydana gelen ziya ve hasarlar,
 2. Bu özel şart ile temin edilen mevcut bina ve kıymetlerde, bu bina ve kıymetlerin yapımı sırasındaki kusur ve ihmaller sebebi ile meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,
 3. Mevcut bina ve kıymetlerde sigorta konusu inşaat/montaj işleri sırasında meydana gelebilecek ancak bu yapıların güvenliğini ve stabilitesini bozmayacak çatlaklar,
 4. Mevcut bina ve kıymetlerin emniyeti için alınması gereken önlemlere ilişkin masraflar,

Bu özel şart için sigorta süresi poliçede belirtilen sigorta süresi ile aynıdır. Ancak poliçede aksi belirtilmedikçe bakım süresi için bu özel şart ile verilen mevcut bina ve kıymetler teminatı geçerli değildir.

Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup, sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına giren hasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksik sigorta uygulanmadan ödenebilecek azami toplam tazminat limitini göstermektedir.

KLOZ 120 – Vı̇brasyon (TİTREŞİM), Taşıyıcı Elemanların Zayıflaması Veya Kaldırılmasıa İlı̇şkı̇n Özel Şart

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından taraflarca kararlaştırılmış olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçede verilen Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Ek Teminatının, üçüncü şahıslara ait bir mülkün yada yapının vibrasyon nedeniyle veya taşıyıcı destek veya payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek bedeni veya maddi zararları kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için:

 • Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmeli,
 • Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin başlamasından önce söz konusu taşınır- taşınmaz mallar ve arazi parçasının sağlam durumda olduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmış olduğunun belirlenmesi,
 • Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu taşınır taşınmaz malların sağlamlılığının inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla tespit edilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü yok sayılacaktır.

 • Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzından doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar,
 • Taşınır-taşınmaz malların ve yapının stabiletesini etkilemeyen veya kullanıcıları tehlikeye düşürmeyen yüzeysel hasarlar,
 • Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye yarayan giderler.

KLOZ 121 – Kazıklı Temel Ve İstı̇nat Duvarı Çalışmalarına İlı̇şkı̇n Özel Şartlar

Poliçe ve ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır:

 • İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış hizalanmış, yanlış dizilmiş veya sıkışmış;
 • Zemine veya toprağa çakma ya da çıkarma sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terkedilmiş;
 • Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanı ya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasara uğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarının değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar
 • Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşların veya benzeri ekipmanın düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar,
 • Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını ortadan kaldırmak için yapılan masraflar,
 • Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitin yenilenmesi için yapılan masraflar,
 • Herhangi bir kazığın veya temele ait benzeri elemanların taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması nedeniyle meydana gelen masraflar,
 • Profil, ölçü ve boyutları eski haline getirmek amacıyla yapılan masraflar.

Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta ettirene aittir.

KLOZ 200 – Üretı̇cı̇ Rı̇zı̇kosu Özel Şartı

Bu kloz ile, poliçede ve ekbelgelerinde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından, kloz konusu teminat için öngörülen ek primin sigortacıya ödenmiş olması şartıyla, Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartlarının 3-d maddesi maddesinin aşağıdaki şeklide değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“Madde 3 – d : Montaj hataları hariç olmak üzere; Monte edilecek kıymetlerin kendi bünyelerinde mevcut konstrüksiyon, döküm, malzeme, hesap, atölye ve üretimindeki kusurlu işçilikten doğrudan etkilenen kısım yada parçaların tamiri ve/veya değiştirilmesi ile ilgili, hasar oluşmadan önce hatanın fark edilmesi halinde sigortalının üstlenmesi gerekecek olan tüm hasarlar.

Fırtına Özel Şartı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları’na göre teminat altında olan “FIRTINA” terimi ile yerden 10 metre yükseklikte, 17,1 mt/sn hız ve (7 Bofor) miktarını aşan rüzgarlar kastedilmektedir. Bu hızın altında gerçekleşen rüzgar hızları neticesinde oluşacak maddi zararlar bu poliçenin kapsamı dışındadır.

72 Saat Özel Şartı

Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince Maddi Zararlar Bölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun, hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacak bütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilir durumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibi kabul edilecektir . Olay başına muafiyet uygulaması yapılırken bu zaman limiti dikkate alınır.

50/50 Özel Şartı

Sigortalı, İnşaat Sahasına ulaşmasını takiben sigorta konusu kıymetlerde gerekli incelemeleri yapmalıdır. Hasar veya zararın açıkça görülebildiği paketi açılmış kıymetlerin söz konusu olduğu hallerde, “Dahili Nakliye” veya “Şantiye Dışı Depolama” teminatları alınmamışsa bu tip hasarlar veya zararlar teminat dışındadır.

Paketlenmiş kıymetler (daha ileri bir tarihe kadar paketinde kalması düşünülen) söz konusu olduğunda, paket dışarıdan incelenmelidir ve gözle görülebilir bir hasar veya zarara rastlanması durumunda sigortalı kıymetler anında paketinden çıkarılmalıdır ve incelenmelidir. “Dahili Nakliye” veya “Şantiye Dışı Depolama” teminatları alınmamışsa bu tip hasarlar veya zararlar teminat dışındadır.

Paketli kıymetlerde herhangi bir hasar veya zarara rastlanmaması ve bu sebepten dolayı geçici olarak paketli muhafaza edilmesi halinde, daha ileri bir tarihte paketin açılmasıyla beraber bir hasar veya zararla karşılaşılırsa , hasarın veya zararın tabiatından ancak İnşaat Sahası’na varışından sonra meydana geldiği açıkça belli olmadığı sürece dahili nakliye veya şantiye dışı depolama sırasında oluşmuş olarak addedilecektir.

Ancak, hasar veya ziyanın ne zaman oluştuğu belirlenemezse ve bu hasar veya ziya “Dahili Nakliye” veya “Şantiye Dışı Depolama” teminatları kapsamında tazmin edilemezse, işbu poliçe tazminatın 50% ‘sini, İnşaat süresince meydana gelmiş gibi ve diğer 50%’sini muafiyet uygulanmış gibi karşılayacaktır.

Profesyonel Hı̇zmetler Özel Şartı

İşbu poliçe metninde belirtilen Sigorta Bedellerine kadar ; tazmini kabul edilebilir bir hasar veya ziya sonucu sigortalı kıymetlerin tamir edilmesi, ikame edilmesi veya yeniden inşa edilmesi işlemlerine zorunlu olarak ve makul ölçülerde katılan mimarların, eksperlerin, danışman mühendislerin ve diğer profesyonel görevlilerin ücretleri; (a) poliçe teminatındaki bir hasarın hazırlanma masrafları hariç olmak , (b) yukarıda sözü edilen meslek sahiplerine normal zamanda ödenecek ücret tarifesini aşmamak koşuluyla Sigortalı ’ya tazminat olarak ödenecektir .

Otomatı̇k Değer Artışı Özel Şartı

Poliçede yazılı teminatlar dolayısıyla bir hasarın tahakkuku halinde, ödenecek tazminat miktarı (aksine talep yok ise) hasar tarihinden itibaren otomatik olarak sigortalı meblağa ilave edilecektir ve kesin tazminatın belirlenmesini takiben sigortalı bu kısım için gerekli ilave primi ödeyecektir. İlave edilecek bu miktar Poliçede yazılı % 100 Sigorta Bedelinin yine poliçede belirtilmiş oran miktarı kadar artışını aşamayacaktır.

Otomatı̇k Süre Uzatımı Özel Şartı

Poliçede Vadesinin bitmesini takiben gün esasına göre poliçe üzerinde ayrıca bir süre belirtilmemişse, maksimum 2 ay süre ile poliçe vadesi otomatik olarak uzatılacaktır. Bu süre içerisinde bir hasar yaşanması durumunda tazminatın belirlenmesini takiben sigortalı bu süre uzatımı için gerekli ve gün esasına göre hesaplanan ilave primi peşinen ödeyecektir.

Planlar ve Dökümanlar Özel Şartı

Sözleşme işleri ile ilgili olarak sigortalının hak ediş alabilmesi için gereken ve sigortalı sözleşme işleri ile ilgili olan plan, çizimler ve benzeri dökümanların bu poliçede teminat 
kapsamı altında bir ziyan veya hasara maruz kalması durumunda, bu dökümanların tekrar yazılması ya da çizilmesi masrafları Sigortacı tarafından poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanacaktır.

Teminatın Kapsamı:
Bu kloz sigortalıyı, sigortanın yürürlüğü esnasında, sigortalanmış olan inşaat ve montaj işlerinin ifası sebebiyle meydana gelen bir olay neticesinde,

  1. Üçüncü şahısların ölmesi veya bedeni zarara uğraması,
  2. Üçüncü şahıslara ait mal ve kıymetlerin zıya ve hasara uğraması sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat,
   faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluk hükümleri çerçevesinde ve aşağıda belirtilen haller ve özel şart göz önünde tutularak, poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde temin eder.
   Sigortacı, ayrıca bu teminat ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, hüküm olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de üstlenecektir. Ancak, bu masraflara zarar görene verilmesi gereken tazminat toplamı sigorta poliçesinde yazılı azami bedeli geçemez. Cezai takibattan doğan diğer masraflarla, muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller:

  1. Herhangi bir mülkün ya da yapının vibrasyon nedeniyle veya taşıyıcı, destek veya payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek bedeni veya maddi zararlar,
  2. Bakım devresinde meydana gelen zararlar,
  3. Çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar,
  4. Bir kaza sonucu ani olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği zararları.

Teminat Dışında Kalan Haller:
Sigortacı aşağıdaki hallerden sorumlu olmayacaktır:

  1. Bir mukavelenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,
  2. Ana teminat kapsamında temin edilebilir herhangi bir kıymetin, ikame, onarım, iyileştirme veya yeniden yapımı için gerekli olan masraflar,
  3. Her türlü netice hasarları, dolaylı hasarlar, kar kayıpları, iş durması zararları, artan çalışma masrafları
  4. Harp, ihtilal, isyan, terör,ayaklanma, vandalizm, el koyma hallerinden meydana gelen zarar ve zinalardan kaynaklanan talepler,
  5. Deprem, sel-seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ indifai, sis, buhar, çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden meydana gelen zarar ve ziyandan kaynaklanan talepler,
  6. Sigortalının ve/veya sigortalıya bir hizmet veya vekalet münasebeti ile bağlı kimseler ve sigortalının aile efradının uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar ve bunların zilliyet, emanet veya kontrolünde bulunan mal ve mülklere ika olunacak ziya veya hasarlar nedeniyle ortaya çıkan talepler,
  7. Her türlü kara, hava ve deniz araçlarının neden olacağı zarar, (ancak iş makinelerinin şantiye sahası içindeki faaliyetleri sebebiyle verebilecekleri zararlar teminata dahildir.)
  8. Bir kaza sonucu ve ani olmayıp, zaman içerisinde ortaya çıkan her türlü çevre kirliliği zararları.