İnşaata bağlık kâr kaybı sigortaları, inşaat sigortası ile birlikte yapılır. İnşaat sigortası iki bölümden oluşur. Birinci bölümü inşaatın maddi kıymetlerini teminat altına alırken, ikinci bölüm üçüncü şahıs sorumluluk hasarları için güvence sağlar. Bu poliçe projenin üçüncü bölümü olarak güvence sağlar.

İnşaata bağlı kâr kaybı poliçesi ise inşaat sigortasının birinci bölümüne ait risklerden dolayı, sigorta süresi içinde meydana gelen zarar veya hasar sonucunda montaj işlerinde ve/veya test programında bir aksamaya ve “gecikme” dolayısıyla

 • Sigortalı işlerin başlamasında ve / veya
 • Sigortalı işlerde gecikme sonucunda
  • Ciroda azalma
  • Fazladan maliyet nedeniyle oluşan brüt kâr kayıplarını tazmin eder.

Bu teminat ile ilgili hasarlar, “Sigortalı” olarak anılan “İşveren” e ödenecektir

Brüt Kâr Kaybı Durumunda: Brüt kar oranının, tazminat süresi boyunca elde edilen gerçek ciroyla, böyle bir gecikme meydana gelmeseydi elde edilecek olan ciro arasındaki farka (eksik kısma) uygulanmasıyla elde edilen miktar.

Çalışma Maliyetinin Artması Durumunda: Yalnızca (tazminat süresi içinde böyle bir harcama olmasa elde edilecek) cirodaki azalmayı önlemek veya hafifletmek için zorunlu ve makul olarak yapılan ilave harcamalar. Ancak bu harcamalar, brüt kâr oranının bu yolla önlenen cirodaki azalma miktarına uygulanmasıyla bulunan miktarı aşmayacaktır.

Bu poliçe kapsamındaki yıllık sigorta meblağı, brüt kâr oranının yıllık ciroya uygulanmasıyla elde edilen miktardan daha az olması durumunda, ödenecek tutar da orantılı olarak azaltılacaktır.

 • Sigortalı (işveren) tarafından devralınan veya kullanıma sokulan eşyalarda veya kendileriyle ilgili olarak inşaatın I. Bölümü kapsamındaki teminatın sona erdiği eşyalarda meydana gelen zarar veya hasar;
 • Bölüm I de özellikle teminat dışında tutulan zararlar
 • Ek teminat olarak alınmamışsa
 • Çevredeki mal, inşaat makinesi, tesis ve ekipmanlara gelen zarar veya hasar;
 • Resmi bir merci tarafından getirilen herhangi bir kısıtlama;
 • Para bulunamaması;
 • Olayın meydana gelmesinden sonraki herhangi bir eksikliğin ortadan kaldırılması, kusur veya hatanın düzeltilmesi, iyileştirilmesi, ilave yapılması veya değiştirilmesi
 • Çalışma ortamı veya hammaddeye gelen zarar veya hasar, sigortalının işi için gerekli malzemelerin kıtlığı, tahrip olması, bozulması veya hasara uğraması;
 • Sözleşmenin ihlali, siparişlerin geç yerine getirilmesi yahut getirilmemesi nedeniyle getirilen para cezası veya tazminattan yahut da herhangi bir nitelikteki cezadan kaynaklanan bir zarar;
 • Bir kira sözleşmesinin, lisans veya siparişin (işlerin fiilen başlama tarihinden sonra) askıya alınması, geçersiz hale gelmesi veya iptal edilmesi gibi nedenlerden dolayı iş kaybı;
 • Zeyilnamede tersi spesifik olarak kabul edilmemişse, prototip nitelikte bir montaj işine gelen zarar veya hasar
 • Sigortalı (işveren) tarafından devralınan veya kullanıma sokulan eşyalarda veya kendileriyle ilgili olarak inşaatın I. Bölümü kapsamındaki teminatın sona erdiği eşyalarda meydana gelen zarar veya hasar;
 • Belirli aralıklarla sigortacıya hak ediş raporlarını ibraz edecektir.
 • Rizikoda meydan gelen aşağıdaki değişiklikler zaman kaybetmeden beyan edilecektir.
  • Öngörülen ilerleme programında, test prosedüründe, vs. değişiklikler,
  • Makinenin veya işlerin, vs. herhangi bir unsurunun değiştirilmesi veya ona ilave yapılması,
  • Öngörülen inşaat veya çalıştırma şartlarında farklılaşma,
  • Sigortalının menfaatlerinde değişiklik (işlerin kesintiye uğraması veya tasfiyesi veya kayyuma devredilmesi)
 • Bu tür durumlarda, Sigortacıyla imzalanacak bir memorandumla bu durumlarda da devam edeceği konusunda yazılı bir mutabakata varılmamışsa, Poliçe hükümsüz kalacaktır.
 • Bir gecikmeye yol açabilecek veya bu bölüm kapsamında bir tazminat talebi ile neticelenebilecek herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde,
  • Sigortalı, derhal Sigortacıya telefon veya telgrafla haber verecek ve olayın ortaya çıkmasından itibaren kırk sekiz saat içinde bunu yazılı olarak teyit edecektir.
  • Sigortalı, söz konusu durumdan dolayı herhangi bir gecikme meydana gelmesini önlemek veya gecikmeyi azaltmak üzere, kurulum çalışmalarına ve/veya test programına herhangi bir müdahaleyi asgariye indirmek veya böyle bir müdahalenin kapsamını tayin etmek amacıyla makul olarak uygun her şeyi yapacak, yapılmasına razı olacak veya izin verecektir.
  • Sigortacı ve Sigortacının yetkilendirdiği herhangi bir kişi, bu Poliçe kapsamında sigortalı herhangi bir tarafa zarar vermeden, sorumlu yüklenici veya taşeronla doğrudan görüşmek ve böylece hasar veya zararın olası neden ve kapsamını, sigortalı unsurlar üzerindeki etkilerini tayin etmek, sigortalı işlerin programlanmış başlama tarihinde herhangi bir gecikmeyi asgariye indirme olasılıklarını incelemek ve gerekirse, bu gecikmeyi önlemek veya asgariye indirmek için herhangi bir  makul tavsiyede bulunmak amacıyla hasar veya zararın meydana geldiği montaj şantiyesine girme hakkına sahip olacaktır.

Bu şartın varlığı, Sigortalının Sigortacıya bunu yapma izin ve ruhsatının kanıtı sayılacaktır. Sigortalı veya onun adına hareket eden herhangi bir kişi, yukarıdaki çalışmalarından herhangi birini yaparken Sigortacıyı engellerse veya Sigortacının söz konusu tavsiyelerine uymazsa, bu Bölüm kapsamındaki bütün menfaatleri geçersiz sayılacaktır.

Bu Bölüm kapsamında bir tazminat talebinde bulunulması halinde, Sigortalı, masraflarını kendisi ödeyerek, Sigortacıya, en geç gecikmeden sonraki otuz gün içinde veya Sigortacının yazılı olarak kabul edeceği daha uzun bir süre içinde, tazminat talebinin özelliklerini belirten yazılı bir beyanatı iletecektir. Ayrıca, Sigortalı, masraflarını kendisi ödeyerek, Sigortacıya, tazminat talebini incelemesi veya doğrulaması amacıyla makul olarak ihtiyaç duyabileceği fatura, bilanço ve diğer dokümanlar gibi ticari defter ve kayıtları, bilgi, açıklama ve diğer kanıtları,-gerekirse- tazminat talebinin ve onunla bağlantılı herhangi bir hususun gerçek olduğuna dair kanuni bir beyanatla birlikte ibraz edecektir.