Özel sağlık sigortaları sigortalının teminat kapsamındaki sağlık giderlerini özel hastanelerde belirli koşullar altında karşılayan sigorta ürünleridir. Sağlık sigortacılığında artan rekabetten dolayı, sigorta şirketleri bu ürünü tüm kullanıcılara uygun olması için, ihtiyaca göre düzenlenebilen modüler ürünler haline getirdiler.

Özel sağlık sigortaları, aslında emeklilik ve yaşlılık dönemleri için bir yatırım olarak düşünülürse sağlıklıyken ve genç yaşta alınmalı, uzun dönemli bir sağlık güvencesi yatırımı olarak düşünülmelidir. Zira sağlık sorunları başladıktan sonra sağlık poliçesi almanız ve bu poliçeden faydalanmanız olanaksız olabilir.

Özel sağlık sigortasında fiyatı belirleyen unsurlar;

 • Sigortalının yaşı ve cinsiyeti
 • İkamet ettiği il
 • Hizmet almak istediği hastane ağının genişliği ya da darlığı
 • Ayakta tedavi limiti ve kapsamı
 • Doğum limiti ve kapsamı
 • Check Up, diş, gözlük, süit oda, ikinci görüş vb ek teminat talepleri
 • Yurtdışı teminatının dahil olması ya da olmaması
 • Mevcut hastalıklarının ve geçmişte geçirdiği ameliyatlar için ek prim alınıp alınmayacağı

İster genç yaşta ister ileri yaşlarda alınmış olsun özel sağlık sigortalarını uzun dönemli bir güvence olarak düşünmek gerekir. Uzun dönemli demek aslında ömür boyu sizleri güvence altına alabilecek bir sözleşme sahibi olmak demektir. Böyle düşünüldüğünde sağlık sigortası alırken aşağıdaki kapsamları dikkate alarak karar vermek gerekir.

 1. Sağlık sigortasının ana kapsamı nedir?
 2. Sağlık sigortalarında ömür boyu garanti nedir?
 3. Sağlık sigortaları hangi hastalıklar için hemen ödeme yapar? Hangileri için bekleme süreleri koyar?
 4. Doğumsal ya da genetik hastalıklar kapsam dahilinde midir?
 5. Hangi rahatsızlıklar kapsam dışıdır?

Özel Sağlık Sigortalarında Ana Kapsam

Sağlık sigortaları “yatarak tedaviler”, “ayakta tedaviler”, “doğum” ve “yurtdışı teminatı” olmak üzere dört teminat sunar. Bunlardan yatarak tedaviler zorunlu ve temel olan teminatlardır. Yatarak tedavilerin kapsamı;

 • Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi
 • Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik
 • Küçük Müdahaleler/Küçük Cerrahi
 • Tıbbi Gözlem ve Tedavi
 • Evde Bakım
 • Tıbbi Malzeme
 • Suni Uzuv
 • Aile Hekimliği ve Sağlık Taraması
 • Kontrol PSA
 • Kontrol Mamografisi
 • Ferdi Kaza

Ameliyatlı ya da ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedavileri kapsar. Sigorta kapsamındaki bir olay ya da kazanın, ameliyatsız işlemlerden karşılanması için en az 24 saat hastane ya da yoğun bakımda tedavi görülmesi şartıyla poliçedeki limit, ödeme yüzdesi ile teminat altındadır. Ameliyatlı işlemlerde ameliyatı yapan doktorun ücreti (asistan ve anestezist ücretleri) ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyatta kullanılan tıbbi malzemeler, ilaç ve tetkikler poliçedeki limit ve ödeme yüzdesi ile teminat altındadır.

Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Kapsamı: Ayakta ya da yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın bu tedavilerin planlanması, kontrolü ve komplikasyonlarının takibi için gerekli olan laboratuvar, röntgen, ileri tanı yöntemleri giderleri poliçedeki limit ve ödeme yüzdesi ile teminat altındadır.

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi Kapsamı: Bir kaza ya da yoğun bakım sonrası ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi sonrası, 60 gün içinde başlayan ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri poliçedeki limit ve ödeme yüzdesi ile teminat altındadır.

Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik Kapsamı: Sigortalının teminat kapsamında ödenen bir ameliyat giderinden 60 gün önce ve 60 gün sonraya ait röntgen, tahlil, ileri tanı yöntemleri ve taburcu olduğu zaman yazılmış reçetedeki ilaç giderleri poliçedeki limit ve ödeme yüzdesi ile teminat altındadır.

Küçük Müdahale/Küçük Cerrahi Kapsamı: Küçük ameliyatlar, cilt kesilerine müdahale, kırık-çıkık, alçı uygulamaları, yabancı cisimlerin çıkarılması vb uygulamalar bu teminattan karşılanır.

Tıbbi Gözlem ve Tedavi Kapsamı: Yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedaviler bu kapsama dahildir. Vaka “acil durum” tanımına giriyorsa tetkikler poliçedeki tıbbi gözlem ve tedavi kapsamının limit ve oranları ile ödenirken, acil durum kapsamına girmeyenler varsa poliçenin ayakta tedavi teminatından değerlendirilir.

Acil Durum: Hastalığın acil olması için, Acil Hastalıklar Listesinde olması ve hastanenin acil girişinden hizmet alınması gerekmektedir.

Evde Bakım: Yatarak tedavi sonrası, sigortalı doktorun talebi ve sigortacının onayı ile evde bakım için görevlendirilen sağlık personelinin verdiği hizmet ve gerekliliği zorunlu, onaylanmış tıbbi ekipman giderleri maksimum 8 hafta süreyle kapsam dahilindedir.

Tıbbi Malzeme: Vücuda destek olmak ve tıbbi amaçla kullanılan, taşınabilen, kişiye özel boyunluk, atel, rom walker, dizlik, bileklik, işitme cihazı ve yanık tedavilerinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminatın kapsamından karşılanır.

Suni Uzuv: Kaza ya da hastalık sonucu kaybolan organın yerine koymak amacıyla sigorta süresi içerisinde takılan protezler ve bu protezlerin bakım masrafları bu teminatın kapsamından karşılanır.

Aile Hekimliği ve Sağlık Taraması Kapsamı: Anlaşmalı polikliniklerde anlaşmalı hekimlerden randevu ile alınan bir koruyucu sağlık hizmetidir. Aile hekiminin yaptığı dahiliye muayenesi sonrası yaşlara göre aşağıdaki tahlil ve tetkikler yapılır.

0-18 Yaş Arası: Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili

19-40 Yaş Arası: Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili, Açlık Kan Şekeri, EKG, HDL Kolesterol, , Total Kolesterol, Kreatinin, PA AC Grafi, SGOT, SGPT,

41 Yaş Sonrası: Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili, Açlık Kan Şekeri, EKG, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Total Kolesterol, Kreatinin, PA AC Grafi, SGOT, SGPT, Ürik Asit

Doktor muayenesi, ilaç, ileri tanı yöntemleri, röntgen ve laboratuvar hizmetleri ve ilaç ayakta tedavinin kapsamını oluşturur. Poliçede belirtilen limit ve kapsam dahilinde ödeme yapılır.

Doktor Muayenesi: Kaza, hastalık veya rahatsızlığa bağlı olarak doktorun yapacağı muayene giderleri poliçede belirtilen limit ve kapsam dahilinde ödenir.

Röntgen ve Laboratuvar Hizmetleri: Teşhis ve tedavi için zorunlu olan ve muayene eden doktorun talebi ve sigortacının onayı ile gerçekleştirilen aşağıdaki işlemler poliçede belirtilen limit ve kapsam dahilinde ödenir.

 • Kan, idrar tahlilleri
 • Mamografi ve ilaçlı grafiler dahil röntgen
 • İşitme ve solunum fonksiyon testi
 • USG, EKG, EEG ve EMG vb tanı yöntemleri

İleri Tanı Yöntemleri: Muayene eden doktorun tıbben zorunlu gördüğü, sigorta şirketinin de onayladığı aşağıdaki giderler ileri tanı yöntemi limit ve ödeme yüzdesi dahilinde ödenir.

 • BT
 • MR
 • Eforlu EKG
 • Holter
 • Doppler yöntemiyle yapılan USG
 • Nükleer Tıp vb
 • Koroner Anjiyografi hariç diğer anjiyografiler,
 • Gastroskopi, kolonoskopi, sistoskopi, bronkoskopi vb endoskopi tetkikleri.

NOT: Bu içerikler genel uygulamalar olup, detaylı bilgi için sigorta poliçenizin özel şartlarını incelemeli ve sigorta şirketinizin özel şartlarındaki tanımlamaları dikkate almalısınız.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Bu teminat, fizik tedavi uzmanı tarafından uygulama planı sigortacıya iletildikten ve sigortacının onay vermesi ile poliçedeki limit ve kapsam dahilinde güvence altına alınır.

Özel sağlık sigortalarında doğum teminatı belirli bir gebelik süresinin beklenmesinden sonra normal ya da sezaryen olup olmadığına bakılmaksızın hak kazanılan bir teminattır. Örneğin Allianz Sigorta beyaz, sarı ve yeşil network poliçelerinde ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren 5 ay içerisinde gebe kalınmaması koşuluyla ve poliçede temin edilmişse doğum masraflarını limit ve kapsamı dahilinde öder. Bekleme süresi hesaplamalarında son adet tarihi baz alınır. Bu altı aylık süre mavi network üründe 18 aya çıkar. Bu süre her sigorta şirketinde değişiklik gösterse de Türkiye’de ağırlıklı bekleme süresi 1 yıldır.

Gebelik Komplikasyonları: Gebeliğin sebep olduğu komplikasyonlar ve lohusalıkla ilgili giderler doğum paketinin limit ve kapsamındadır.

Yenidoğan Paketi: Doğum sonrası bebeğin ilk kontrolü, kan grubu tespiti, metabolik tarama, işitme testi vb giderleri poliçede alınan limit ve kapsam dahilinde karşılanır.

Gebelik Rutin Kontrolleri: Gebelik öncesi yapılan TORCH ve gebelik sürecinde yapılan tetkikler poliçeye dahil olması koşuluyla teminat altındadır.

Yurtdışı kapsamları tercih edilen sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir. Yurtdışındaki gereksinimlerinize göre poliçenizin oluşturulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teklif isteyin