Ürün sorumluluk sigortası üretici, toptancı, distribütör ve perakende satıcının;

 • Üretilen
 • Satılan
 • Temin Edilen
 • Tesis Edilen
 • Tamir Edilen
 • Değiştirilen
 • Muameleye tabi tutulan emtianın ve malın sebep olduğu aşağıdaki zararları kapsar.
  1. Üçüncü Şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulmasıyla neticelenen bedeni zararlar ve
  2. Üçüncü Şahıslara ait elle tutulabilir, fiziksel varlığa sahip mallara gelebilecek maddi zararlar

Aşağıdaki üretim sürecinde yapılan hatalar maddi ya da bedeni zarara yola açabilir ve sizin için yasal sorumluluğa neden olabilir.

 1. Ürünün Geliştirilmesindeki Hatalar
 2. Üretim Sırasındaki Hatalar
 3. Etiketleme Hataları
 4. Ürünün Kontrolü Sırasındaki Hatalar
 • Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve tazminat talepleri de artmaktadır.
 • Uluslararası ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır.
 • Tüketici koruması gün geçtikçe artmakta ve yeni katı hukuk kuralları getirilmektedir.
 • Tüketici bilinci artmakta ve daha fazla hasar talebi gelmektedir.

Türkiye: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kusurlu ürünlerle ilgili sorumlulukları düzenler. Bu maddenin 4. Maddesi Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı;

 • Satıcı
 • Bayi
 • Acente
 • Üretici ve
 • İthalatçının müştereken ve müteselsil olarak sorumlu olduklarını ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını ifade eder.

NOT: Üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, satış, kiralama, kiraya verme veya herhangi biçimde dağıtımını yapma amacı ile bir ürün ithal eden herhangi bir kişi, üretici olarak kabul edilmekte ve bir üretici olarak sorumlu tutulmaktadır.

Avrupa Birliği Kaynakları: 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi’ne göre üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, “üretici” sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya ürünün parçalardan birinin üreticisi olan ve hammaddenin veya ürünün parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliği koyarak kendisini ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır.

 • Gıda sektörü
 • Mobilya firmaları
 • Giyim ve diğer tekstil ürünleri
 • Her türlü makine parçaları ve oto yedek parçaları
 • Elektrik-Elektronik Eşya Üretimi & Dayanıklı Tüketim Malları
 • İhracat yapan firmalar

Ürün sorumluluk sigortaları hasar oluş zamanlarına göre ikiye ayrılır:

 • Olay Tarihi Esaslı Poliçe (Occurrence Basis)

Sorumluluğu doğuran olayın sigorta sözleşmesi devam ederken meydana gelmiş olması şartıyla, sözleşme sona erdikten sonra da ileri sürülen tazminat talepleri de sigortacı tarafından karşılanır.

 • Hasar Oluş Tarihli Poliçe (Claims Made)

Tazminat talebinin sözleşme devam ederken ileri sürülmesi şartıyla, sigortacı sözleşme yapılmadan önce meydana gelen olayların neticesi olan tazminat taleplerini de karşılar.

Geriye Dönük İşlerlik Tarihi: Belirlenen geriye dönük işlerlik tarihinden sonra poliçe dönemi içinde bildirilen hasarların teminat altına alınması ifade edilmektedir.

Sigortanın coğrafi sınırı taraflar tarafından belirlenir.

 • İdari ve adli para cezaları dahil her türlü ceza ve cezai şartlar
 • Manevi tazminat talepleri
 • Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi halinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar
 • Ayıplı ürünlerin geri çağırılması, toplatılması ve imhasına ilişkin her türlü masraf ve ödemeler
 • İsteme ilişkin sigorta bedelini aşan giderler
 • Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim
 • Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri
 • Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri
 • Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hallerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri:
  • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik
  • Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri
  • Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri
 • Sigortalının ortak, danışman, çalışan ya da anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri
 • Sigortalı ürünlerin kendisine gelebilecek zararlar (14.03.2016 tarihli Hazine Müsteşarlığı yazısı ile değiştirilmiştir)
 • Sigortalı ürünün bizatihi kendisine gelebilecek zararlar
 • Kasıtlı hareketler ve ağır ihmaller
 • Ürünün piyasadan çekilmesi (Product Recall)
 • Safi finansal zararlar (Pure Financial Losses)
 • Sözleşmesel sorumluluklar
 • Mesleki sorumluluklar
 • Savaş- isyan- halk ayaklanması ve nükleer riskler
 • Ürünlerin bir hava aracında veya tekne inşasında kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek sorumluluklar
 • Cezalandırıcı (“Punitive”) ve örnek teşkil edici (“Examplary Damages”) tazminatlar
 • Ürün garantisi, ürün üzerinde yapılan oynamalar